4 (5-jarige) PhD posities in het departement Law & Business

4 (5-jarige) PhD posities in het departement Law & Business

Geplaatst Deadline Locatie
18 mei 21 jun Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 21 jun 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Erasmus School of Law, afdeling Law & Business, is op zoek naar 4 PhD onderzoekers.

Functieomschrijving

Gedreven door haar ambitie om haar positie als toonaangevend onderzoeksinstituut in Europa uit te breiden, is Erasmus School of Law op zoek naar promovendi (5-jarig traject), met 20% onderwijstaken.

Functie-omschrijving
Het facultaire motto ‘Where law meets business’ staat zonder meer centraal in het academisch onderzoek dat binnen het departement Law & Business van Erasmus School of Law wordt verricht. Het onderzoek heeft steeds betrekking op één of meerdere rechtsgebieden die onmisbaar zijn voor het functioneren van ondernemingen, zijnde arbeidsrecht, financieel recht, ondernemingsrecht en privaatrecht, en kenmerkt zich door de gecombineerde bestudering van zowel het ‘klassieke’ Nederlandse recht - inclusief de Europese of supranationale invloed daarop - als de concrete uitwerking en toepassing daarvan in de praktijk. Dit laatste wordt aanzienlijk verstrekt door de bijzondere aandacht die binnen het departement wordt besteed aan rechtseconomie en, in het bijzonder, aan de vruchten die de wisselwerking tussen rechtseconomie en meer traditioneel juridisch onderzoek kan afwerpen.

Project 1: Sociaal(zekerheids)recht en de moderne arbeidsmarkt

De Nederlandse arbeidsmarkt bestaat voor 12,8% uit zzp’ers en voor bijna 30% uit flexibele werkers (bepaalde tijd, uitzending en oproep). In toenemende mate werken mensen in hybride rechtsverhoudingen: parttime werknemer, parttime zzp en combineren dit al dan niet gedwongen met (mantel)zorgtaken. De demografie van de Nederlandse beroepsbevolking laat zien dat de komende decennia de druk op een steeds kleinere ‘workforce’ zal toenemen en daarmee ook de financiering en uitvoering van het sociale stelsel onder druk komt te staan.

Het onderzoek spitst zich toe op de vraag of de bestaande arbeidsrechtelijke arrangementen nog wel passen bij deze pluriformiteit van werk(ers) in een vergrijzende arbeidsmarkt. De nadruk ligt op het (conceptueel) ontwerpen van een duurzaam en uitvoerbaar sociaal vangnet (risicoverdeling van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en inkomen bij ouderdom), met aandacht voor moderne vormen van reïntegratie in een contractsvormvrije rechtsverhouding, alsook moderne fiscale heffingen bij multilaterale rechtsbetrekkingen en scholing van werkers.

Onderzoek naar een gecombineerde uitvoeringsinstantie naar het voorbeeld van ‘werkhuizen’ of ‘werkhubs’ en het verkennen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkers passen in dit onderzoek.

Kandidaten worden uitgenodigd om hun promotieonderzoek te betrekken op dit onderwerp. Mogelijke kernwoorden zijn:
 • Arbeidsrecht
 • Sociale zekerheidsrecht
 • Contractsvormvrije rechtsbescherming
 • Arbeidsongeschiktheid(sverzekering voor zzp)
 • Scholing
 • Leerrekening
 • Werkloosheid
 • Herverdeling van risico’s
 • ZZP
 • Platformwerk

Co-supervisor: Dr. Elmira van Vliet, eerste supervisor: Prof. Ruben Houweling

Onderwijs (in het Nederlands) op het gebied van arbeidsrecht

Project 2: Governance in een financiële sector in transitie

Door de digitalisering van financiële activiteiten en diensten en allerhande duurzaamheidsontwikkelingen (lange termijn waardecreatie) veranderen de financiële markten in snel tempo. Het Europese regelgevend kader bleek daarbij niet meer afdoende om de kansen van deze ontwikkelingen ten volle te benutten en daarnaast ook de risico’s te mitigeren. Denk hierbij aan de kansen vanuit duurzame investeringen of de digitalisering van het betalingsverkeer, maar ook aan de risico’s of bedreigingen van ketenafhankelijkheid en cyber risks.

Nieuwe (aankomende) Europese regelgeving tracht hierop in te spelen en tegelijkertijd de nog immer voortdurende ontwikkelingen niet in de weg staan. Echter, veelal nog onduidelijk en het onderzoeken waard is wat de te verwachten juridische implicaties van die regelgeving zijn voor de governance van de verschillende actoren binnen de financiële sector. Wat betekent de genoemde regelgeving bijvoorbeeld voor de ‘beheerste bedrijfsvoering’ (art. 3:17 Wft) en uiteindelijk ook voor de (financiële) continuïteit van de verschillende actoren? Welke publieke en private belangen zijn daarbij relevant, in deze transitie van de governance in de financiële sector ingegeven door de verandermotoren van duurzaamheid en digitalisering?

Kandidaten worden uitgenodigd om dit onderwerp vanuit Europese regelgeving te benaderen en te onderzoeken vanuit een multidisciplinaire onderzoeksmethodiek (bij voorkeur empirisch).

Co-supervisor: Dr. Annika Galle, eerste supervisor: Prof. Hélène Vletter-van Dort

Onderwijs (in het Nederlands) op het gebied van financieel recht, (ondernemingsrecht)

Project 3: Dynamisch schadevergoedingsrecht

In het aansprakelijkheidsrecht neemt de verplichting tot schadevergoeding een prominente plaats in. Het schadevergoedingsrecht kan onmogelijk de ogen afwenden van of sluiten voor wat leeft en beweegt in de maatschappij. Een essentiële vraag die immers steeds voor ogen moet worden gehouden, en ook beantwoord moet worden, is hoe het schadevergoedingsrecht kan (blijven) voldoen aan de maatschappelijke wens om nadelen op adequate wijze te begroten en te vergoeden.

Die vraag klinkt dezer dagen luider dan ooit, en stelt de jurist ook voor heel wat bijzondere uitdagingen, onder meer door de sterke opkomst van collectieve compensatievraagstukken, Europeanisering, de roep om handhaving van fundamentele rechten door het schadevergoedingsrecht en de onduidelijkheid omtrent de verhouding van dit laatste tot andere ‘compensatiesystemen’, zoals sociale zekerheid en private verzekering. Er zijn echter nog meer maatschappelijke evoluties (bv. schadeafwikkeling Groningen, toeslagenaffaire, beroepsziekten) die diepgaand onderzoek noodzakelijk maken.

Kandidaten worden daarom uitgenodigd om hun promotieonderzoek te betrekken op een van de volgende (of aanverwante) onderwerpen:
 • Vergoeding van schade voor strafbare feiten
 • Bedrijfsschade (bij voorkeur interdisciplinair benaderd vanuit recht en bedrijfswetenschappen)
 • Toekomstige schade
 • Standaardisering van schadevergoeding (bv. tegemoetkomingsregelingen voor schade geleden n.a.v. een incident of door een specifieke categorie personen)

Co-supervisor: Dr. Marnix Hebly, eerste supervisor: Prof. Koen Swinnen

Onderwijs (in het Nederlands) op het gebied van verbintenissen- en aansprakelijkheidsrecht

Project 4: Genoegdoening in het aansprakelijkheidsrecht

De meest in het oog springende consequentie van het aansprakelijkheidsrecht is de verplichting tot schadevergoeding. Naast de verplichting tot schadevergoeding, spelen echter ook – met name in het personenschaderecht – immateriële vormen van genoegdoening, zoals erkenning of excuses, een steeds belangrijkere rol. Ook voor deze immateriële aspecten van ‘aanspreken en verantwoorden’ zijn ontwikkelingen ten aanzien van collectieve compensatievraagstukken, de handhaving van fundamentele rechten en de invloed van andere compensatiesystemen van belang (cfr. Project 3). Hoe kan het aansprakelijkheidsrecht zo worden ingericht dat tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen wordt bijgedragen aan immateriële genoegdoening voor slachtoffers?

In deze ontwikkelingen ligt de focus doorgaans op de belangen aan slachtofferzijde, en blijft de aangesproken persoon vaak onderbelicht. Vanuit diens perspectief rijst nochtans een spiegelbeeldige vraag, namelijk: hoe kan in de aansprakelijkheidspraktijk op passende wijze rekening worden gehouden met de persoonlijke belangen van de aangesproken partij? Hij of zij kan immers ook impact ondervinden van de schadeveroorzakende gebeurtenis en de juridische nasleep daarvan, en kan een persoonlijk belang hebben bij genoegdoening (bv. het afleggen van verantwoording).

Kandidaten worden uitgenodigd om hun promotieonderzoek te betrekken op een van de volgende (of aanverwante) onderwerpen:
 • Alternatieve compensatiesystemen en immateriële genoegdoening
 • De letselschadeveroorzaker als ‘second victim’
 • Collectieve schadevergoeding en immateriële genoegdoening
 • De positie van de verdachte in de strafrechtelijke voegingsprocedure

Co-supervisor: Femke Ruitenbeek-Bart, eerste supervisor: Prof. Kasper Jansen

Onderwijs (in het Nederlands) op het gebied van verbintenissen- en aansprakelijkheidsrecht

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

We zijn op zoek naar kandidaten die:
 • in het bezit zijn van een masterdiploma Rechtsgeleerdheid;
 • wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden kunnen aantonen
 • beschikken over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Engels (vereisten: zie sollicitatieformulier) en in het Nederlands.

Huidige masterstudenten worden uitgenodigd om te solliciteren. Aanstelling is echter alleen mogelijk als het masterdiploma vóór start van het arbeidscontract is behaald. Je kunt solliciteren zonder bewijs van het behalen van je masterdiploma, maar houd er rekening mee dat het bewijs van een masterdiploma een formele eis voor tewerkstelling is en ten minste 3 weken voor de startdatum van het contract moet worden geleverd.

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De functie start met een tijdelijk dienstverband voor 18 maanden. Deze periode bestaat uit een onderwijsprogramma, aangeboden door Erasmus Graduate School of Law, en individueel onderzoek en er is een evaluatie van de voortgang van het onderzoek na een jaar. Bij een positieve evaluatie wordt het contract verlengd. In de resterende periode van 42 maanden richten promovendi zich naast de onderwijstaken op hun onderzoek en de voltooiing van hun proefschrift. In beide fasen wordt gestructureerde begeleiding geboden door de promotoren en een doctoraatscommissie bestaande uit senior onderzoekers en een van de PhD-coördinatoren van Erasmus Graduate School of Law. Iedere promovendus wordt begeleid door twee of drie (co-)promotoren.

De startdatum van deze functie is tussen 1 oktober 2023 en 1 januari 2024, en de functie heeft als standplaats Campus Woudestein - Rotterdam, departement Law & Business, Erasmus School of Law (ESL). De functie heeft een omvang van 0,8 fte - 1 fte. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 2.541 en € 3.247 bruto per maand (P), conform de CAO-NU. Daarnaast bieden we je onder andere 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden we gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners, korting op onze collectieve ziektekostenverzekering, en een persoonlijk carrièrebudget. Ook kan je als medewerker gebruikmaken van EUR-faciliteiten zoals de Universiteitsbibliotheek en krijg je korting op een abonnement bij het Erasmus sportcentrum.

Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met de nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Faculteit / Instituut / Dienst
Aan Erasmus School of Law studeren ruim 5.000 studenten en werken circa 500 medewerkers. Erasmus School of Law verzorgt de Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie, waarbij het onderwijs is gericht op ‘active academic learning’. De Bachelorfase kenmerkt zich door probleemgestuurd leren (PGL). Studenten kunnen daarna kiezen uit vijftien masteropleidingen. Voor de student die meer wil, is er onder andere het mr.drs.- programma, de dubbelstudie van rechtsgeleerdheid en economie en de dubbestudie rechtsgeleerdheid en bedrijfskunde. Na de masteropleiding verzorgt Erasmus School of Law postdoctoraal onderwijs.

Bij Erasmus School of Law geldt dat het fundamentele uitgangspunt van wetenschappelijk onderzoek is dat recht niet kan worden beschouwd in volledige isolatie of als doel op zich. Het is ingebed in een economische en sociale context die het recht vormt. Tegelijkertijd vormt recht de samenleving en definieert het economische relaties. In lijn met deze visie, is de missie van Erasmus School of Law om innovatief onderzoek naar de functie van het recht in zijn economische en sociale context uit te voeren. Het overkoepelende thema van Erasmus School of Law is dan ook ‘Where law meets business’: het gaat bij Erasmus School of Law om het samenspel tussen recht, praktijk en maatschappij. Zowel het onderzoek als het onderwijs van Erasmus School of Law is sterk sociaal en zakelijk georiënteerd. Erasmus School of Law zet zich in voor het bevorderen van internationaal en interdisciplinair onderzoek, zoals blijkt uit haar deelname aan verschillende internationale onderzoeksamenwerkingen.

Specificaties

 • PhD
 • Recht
 • 32—40 uur per week
 • €2541—€3247 per maand
 • Universitair
 • 3614

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you