4 PhDs: ondermijnende criminaliteit in de Rotterdamse haven, FORT-PORT (NWO)

4 PhDs: ondermijnende criminaliteit in de Rotterdamse haven, FORT-PORT (NWO)

Geplaatst Deadline Locatie
12 jun 3 sep Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 3 sep 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Erasmus School of Law, afdeling Law, Society & Crime, is op zoek naar 4 PhD onderzoekers.

Functieomschrijving

Wil jij bijdragen aan een beter begrip van cocaïnehandel en mensensmokkel via de Rotterdamse haven? Wil je samen met de publieke en private actoren in de Rotterdamse haven de aanpak van cocaïnehandel en mensensmokkel verbeteren? Wil je tools ontwikkelen zoals interactieve modellen, dynamische heatmaps, crime scripts en serious games om actoren in de haven in staat te stellen proactief in te grijpen? Wil je werken in een interdisciplinair onderzoeksteam van academici uit de criminologie, antropologie, recht, geschiedenis, wiskunde, network science, informatica, en publieke en private actoren die werken aan de aanpak in de Rotterdamse haven? Solliciteer dan op een van de 4 promotieplaatsen (4 jaar) in het onderzoeksproject FORT-PORT (Focusing On the Right Things in the Port of Rotterdam).

FORT-PORT wil de criminele bedrijfsprocessen, modi operandi en criminele netwerken blootleggen die aan de basis staan van cocaïnehandel en mensensmokkel via de Rotterdamse haven. FORT-PORT beoogt bij te dragen aan een sterke, toekomstbestendige haven die geroemd wordt om haar veiligheid en weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit, met aandacht voor de mogelijke economische en maatschappelijke gevolgen van het opwerpen van barrières.

FORT-PORT wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), met de Erasmus Universiteit Rotterdam als hoofdaanvrager. FORT-PORT is georganiseerd in 5 werkpakketten. Aan Erasmus School of Law bieden we nu 4 promotieplaatsen en 2 postdocposities aan. Je werkt ook samen met onderzoekers van de TU Delft en de Universiteit Utrecht.

Promotieonderzoeken 1 & 2 - Etnografie van illegale stromen via de Rotterdamse haven (werkpakket 1a)
Eerder onderzoek bood inzicht in de modi operandi van cocaïnehandel in de Rotterdamse haven, de maatschappelijke organisatie van mensensmokkel in Nederland, de sociale inbedding van de georganiseerde misdaad in Nederland en de structurele verankering van cocaïnehandel in de haven. We bouwen voort op deze inzichten door verschillende methoden en theoretische perspectieven te combineren om ons begrip van cocaïnehandel en mensensmokkel via de Rotterdamse haven te vergroten. Meer specifiek willen we de criminele bedrijfsvoering van cocaïnehandel en mensensmokkel in de Rotterdamse haven blootleggen, door ons te richten op:
 1. De modi operandi van drugshandel en mensensmokkel op basis van een crime script analyse die onderzoekt waarom en hoe daders logistieke, technologische, juridische en financiële infrastructuren in en rond de Rotterdamse haven gebruiken;
 2. De sociale organisatie van de criminele netwerken die betrokken zijn bij cocaïnehandel en mensensmokkel, het verkennen van de vormen van samenwerking tussen en binnen de netwerken, de mate van specialisatie en professionalisering binnen de netwerken, en het gebruik van geweld tussen of binnen de netwerken;
 3. De sociale inbedding van cocaïnehandel en mensenhandel, waarbij de manieren worden beschreven waarop cocaïnehandel en mensenhandel relationeel en structureel in en rond de Rotterdamse haven zijn ingebed.

In dit werkpakket zijn 2 promotieplekken (promotieonderzoek 1 & 2) en 1 postdoc positie (postdoc project 1) beschikbaar.

Promotieonderzoek 1 - Sociale inbedding van de cocaïne-economie in Rotterdam
Eerder onderzoek heeft de sociale inbedding van cocaïnehandel in de Rotterdamse haven, maar ook in verschillende wijken in de stad Rotterdam gedocumenteerd. Het verband tussen wereldwijde legale en illegale stromen in de Rotterdamse haven dient als voedingsbodem voor criminele activiteiten, waaronder het doen van criminele klusjes, het uithalen van cocaïne op havenlocaties en het corrumperen van havenmedewerkers om de toegang tot ruimtes of informatie over legale en illegale stromen in de Rotterdamse haven te vergemakkelijken. Voortbouwend op een onderzoeksproject naar uithalers in opdracht van de gemeente Rotterdam, beoogt dit etnografische onderzoek inzicht te geven in de dynamiek van sociale inbedding en sociale organisatie van cocaïnehandel in de Rotterdamse haven, en bloot te leggen hoe en waarom (jonge) mensen betrokken raken bij of zich verzetten tegen de cocaïne-economie in Rotterdam.

Supervisor: dr. Robby Roks

Promotieonderzoek 2 - Mensensmokkelnetwerken en migrantengemeenschappen
Eerder onderzoek heeft aangetoond hoe mensensmokkelaars opereren binnen de migrantengemeenschappen waaraan ze hun 'diensten' aanbieden, en hoe deze gemeenschappen mensen in de landen van herkomst verbinden met anderen die in landen van bestemming wonen. Vertrekkend vanuit Rotterdam en zijn superdiverse buurten, zal dit etnografische onderzoek beginnen met het betrekken van recent aangekomen migranten en, indien relevant, hun transnationale gemeenschappen. Heen en weer bewegen tussen deze transnationale verbindingen zal leiden tot nieuwe inzichten in hoe mensensmokkelaars opereren, hoe ze worden gemotiveerd en reageren op governance maatregelen en hoe ze zijn ingebed in de bredere samenleving.

Supervisor: Prof. dr. Richard Staring

Promotieonderzoeken 3 & 4: Onderzoek naar de governance van ondermijnende criminaliteit in de Rotterdamse haven (werkpakket 3)
De regio Rotterdam is een pionier op het gebied van publiek-publieke en publiek-private samenwerking, wetgevingsinitiatieven en juridische innovaties om cocaïnehandel en mensensmokkel tegen te gaan. Een beperkt inzicht in de knelpunten, succesfactoren en alternatieve strategieën in combinatie met een beperkt vermogen om de geleerde lessen te implementeren, staan echter een betere governance van ondermijnende criminaliteit in de haven in de weg. Governance verwijst naar de beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en het toezicht houden op veiligheid door publieke en private actoren in en rond de haven, met specifieke aandacht voor cocaïnehandel en mensensmokkel. Dit werkpakket combineert een evaluatie van de samenwerkingen in de haven van Rotterdam (promotieonderzoek 3, postdoc project 2) met de analyse en verkenning van verschillende juridische mogelijkheden om de aanpak te versterken (promotieonderzoek 4). Dit werkpakket richt zich op:
 1. De evaluatie van publiek-publieke en publiek-private partnerschappen op het gebied van cocaïnehandel en mensensmokkel in de Rotterdamse haven;
 2. Feedback geven op projectniveau over knelpunten en succesfactoren van publiek-publiek en publiek-privaat bestuur van cocaïnehandel en mensensmokkel;
 3. Het ontwikkelen van geaggregeerde feedback over knelpunten en succesfactoren van publiek-publiek en publiek-privaat bestuur van cocaïnehandel en mensensmokkel om uitwisseling met andere (main)ports in Nederland en Europa te stimuleren;
 4. De uitdagingen en tekortkomingen van het bestaande strafrechtelijke, administratieve en arbeidsrechtelijke kader voor cocaïnehandel en mensensmokkel in het logistieke proces in kaart te brengen;
 5. Een multidisciplinaire juridische analyse van mogelijke nieuwe maatregelen om cocaïnehandel en mensensmokkel aan te pakken.

Dit werkpakket heeft tot doel de governance van cocaïnehandel en mensensmokkel in en rond de haven te verbeteren door middel van een actiegerichte onderzoeksstrategie die zorgt voor onmiddellijke feedback en voortdurende internalisering van leerervaringen.

In dit werkpakket zijn 2 promotieplekken en 1 postdocpositie beschikbaar.

Promotieonderzoek 3 - Samenwerkingsverbanden tegen ondermijnende criminaliteit in de Rotterdamse haven
In de afgelopen jaren heeft de Rotterdamse haven ingezet op het delen van de verantwoordelijkheid voor veiligheid, zowel door middel van publiek-publieke als publiek-private partnerschappen. Eerder onderzoek van de consortiumpartners heeft het mogelijk gemaakt om deze ontwikkelingen nauwlettend te volgen. De huidige, meer gevorderde fase van governance komt met zijn eigen uitdagingen over het houden van toezicht op en het leren van eerdere en bestaande initiatieven en over het duurzaam verankeren van wat werkt. Hedendaagse governance gaat ook over het beheersbaar houden van bestuursstructuren, wat inhoudt dat er voortdurend vertrouwen wordt opgebouwd en men op de hoogte blijft van actuele ontwikkelingen. Dit project heeft als doel de aanpak van ondermijnende criminaliteit in de haven te evalueren en te versterken. Dit project gebruikt nodal-networked governance als analytisch kader en hanteert een actiegerichte aanpak die literatuuronderzoek, semi-gestructureerde interviews, vergaderobservaties en reflectiebijeenkomsten combineert.

Promotoren: prof. dr. Lieselot Bisschop & prof. dr. Karin van Wingerde

Promotieonderzoek 4 – Normatief kader voor de governance van ondermijnende criminaliteit
Publieke en private actoren in de Rotterdamse haven staan centraal in initiatieven voor nieuwe regelgeving ter bestrijding van cocaïnehandel en mensensmokkel. Een voorbeeld daarvan is de nieuwe strafbaarstelling voor 'uithalers' (art. 138aa Wetboek van Strafrecht). Gewezen kan ook worden op de verruiming van de opsporingsbevoegdheden voor politie en openbaar ministerie ter bestrijding van ondermijende criminaliteit, alsmede op bestuursrechtelijke maatregelen die van belang zijn voor de aanpak van criminaliteit in de haven. Een empirisch onderbouwde evaluatie van deze nieuwe instrumenten.ontbreekt. De vraag of en hoe de brede beschikbaarheid van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke maatregelen de governance van ondermijnende criminaliteit ondersteunt, blijft onbeantwoord. Met actief, praktijkgericht onderzoek analyseert en verkent dit project wat de rol van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke interventies in de huidige praktijk is en zou kunnen zijn. Daarnaast zorgt het project voor een normatieve juridische evaluatie van de strategieën voor de bestrijding van ondermijnende cirminaliteit of die zullen worden ontwikkeld in andere werkpakketten van FORT-PORT.

Promotor: prof. dr. Pieter Verrest

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Wij zijn op zoek naar kandidaten die:
 • Aantoonbaar over wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden beschikken;
 • ervaring hebben met empirische onderzoeksmethoden, specifiek mixed methods onderzoek, etnografisch onderzoek en kwalitatieve onderzoeksmethoden;
 • het vermogen of de motivatie hebben om in een interdisciplinair onderzoeksteam te werken;
 • geïnteresseerd zijn in het overbruggen van de kloof tussen wetenschap en samenleving;
 • beschikken over goede communicatieve en organisatorische vaardigheden;
 • beschikken over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Engels en Nederlands.

Voor promotieonderzoek 1 en 2 zijn we op zoek naar kandidaten die:
 • een masterdiploma hebben in criminologie, sociologie, anthropologie of een andere discipline die relevant is voor deze phd-positie.

Voor promotieonderzoek 3 zijn we op zoek naar kandidaten die:
 • een masterdiploma hebben in criminologie, sociologie, bestuurskunde, politieke wetenschappen of een andere discipline die relevant is voor deze phd-positie;
 • ervaring hebben in of interesse hebben met actiegericht of geëngageerd onderzoek.

Voor project 4 zijn we op zoek naar kandidaten die:
 • in het bezit zijn van een masterdiploma Nederlands strafrecht en interesse hebben in bestuursrecht;
 • een grote belangstelling hebben voor de dagelijkse praktijk van rechtshandhaving (politie, openbaar ministerie) en administratieve autoriteiten die zich bezighouden met de bestrijding van cocaïnehandel en mensensmokkel.

Huidige masterstudenten zijn van harte welkom te solliciteren. Aanstelling is echter alleen mogelijk als het masterdiploma is behaald vóór aanvang van de arbeidsovereenkomst. Je kunt je sollicitatie indienen zonder bewijs van het behalen van je masterdiploma, maar houd er rekening mee dat het bewijs van een masterdiploma een formele vereiste is voor een baan en ten minste 3 weken vóór de startdatum van het contract moet worden geleverd.

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De functie begint met een tijdelijk dienstverband voor 18 maanden. Deze periode bestaat uit een onderwijsprogramma, aangeboden door Erasmus Graduate School of Law, en individueel onderzoek en omvat een evaluatie van de voortgang van het onderzoek na een jaar. Bij een positieve evaluatie wordt het contract verlengd. In de resterende periode van 30 maanden richten promovendi zich op hun onderzoek en de afronding van hun proefschrift. In beide fasen wordt gestructureerde begeleiding verzorgd door de promotoren en een doctoraatscommissie bestaande uit senior onderzoekers en een van de PhD-coördinatoren van Erasmus Graduate School of Law. Elke promovendus wordt begeleid door twee of drie (co-)promotores.

De startdatum van deze functie is tussen 1 november 2023 en 1 januari 2024, en de functie heeft als standplaats Campus Woudestein - Rotterdam, bij de Erasmus School of Law (ESL). De functie heeft een omvang van 0,8 fte - 1 fte. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 2.541 en € 3.247 bruto per maand (P), conform de CAO-NU. Daarnaast bieden we je onder andere 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden we gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners, korting op onze collectieve ziektekostenverzekering, en een persoonlijk carrièrebudget. Ook kan je als medewerker gebruikmaken van EUR-faciliteiten zoals de Universiteitsbibliotheek en krijg je korting op een abonnement bij het Erasmus sportcentrum.

Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met de nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Faculteit / Instituut / Dienst
Aan Erasmus School of Law studeren ruim 5.000 studenten en werken circa 500 medewerkers. Erasmus School of Law verzorgt de Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie, waarbij het onderwijs is gericht op ‘active academic learning’. De Bachelorfase kenmerkt zich door probleemgestuurd leren (PGL). Studenten kunnen daarna kiezen uit vijftien masteropleidingen. Voor de student die meer wil, is er onder andere het mr.drs.- programma, de dubbelstudie van rechtsgeleerdheid en economie en de dubbestudie rechtsgeleerdheid en bedrijfskunde. Na de masteropleiding verzorgt Erasmus School of Law postdoctoraal onderwijs.

Bij Erasmus School of Law geldt dat het fundamentele uitgangspunt van wetenschappelijk onderzoek is dat recht niet kan worden beschouwd in volledige isolatie of als doel op zich. Het is ingebed in een economische en sociale context die het recht vormt. Tegelijkertijd vormt recht de samenleving en definieert het economische relaties. In lijn met deze visie, is de missie van Erasmus School of Law om innovatief onderzoek naar de functie van het recht in zijn economische en sociale context uit te voeren. Het overkoepelende thema van Erasmus School of Law is dan ook ‘Where law meets business’: het gaat bij Erasmus School of Law om het samenspel tussen recht, praktijk en maatschappij. Zowel het onderzoek als het onderwijs van Erasmus School of Law is sterk sociaal en zakelijk georiënteerd. Erasmus School of Law zet zich in voor het bevorderen van internationaal en interdisciplinair onderzoek, zoals blijkt uit haar deelname aan verschillende internationale onderzoeksamenwerkingen.

Afdeling

De afdeling Law, Society & Crime biedt een thuis aan onderzoekers in criminologie, strafrecht, rechtssociologie en gezondheidsrecht. Het onderzoek in de afdeling richt zich op vier verschillende, zij het onderling samenhangende onderzoekslijnen:
 1. De studie van verschijnselen die verband houden met criminaliteit, onveiligheid en marginalisatie, en de sociale reacties op deze verschijnselen, zowel vanuit een juridisch normatief perspectief als een empirisch perspectief;
 2. Het analyseren van fundamentele aannames die ten grondslag liggen aan wet- en regelgeving en het bestuderen van de implementatie van regelgeving, de effectiviteit en legitimiteit ervan, en de onbedoelde gevolgen van de manier waarop het recht wordt geïmplementeerd;
 3. De studie van actoren en beroepen binnen het (straf)rechtsysteem, met inbegrip van de rechterlijke besluitvorming en de wijze waarop juridische beroepsbeoefenaars werken;
 4. Fundamentele juridische reflectie over de rol van sancties, (hervormingen in) strafprocedures en de studie van overgangen tussen juridische domeinen, inclusief vragen over bevoegdheden tussen verschillende rechtsgebieden en autoriteiten.

Thematisch omvat dit (maar is niet beperkt tot) onderzoek naar verschillende vormen van criminaliteit en schade (milieucriminaliteit, jeugdcriminaliteit, georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, bedrijfs- en witteboordencriminaliteit, fraude, radicalisme), medisch-ethische kwesties, migratie, diversiteit, multiculturalisme en processen van inclusie/uitsluiting, onderzoek naar de rol van wettelijke sancties, onderzoek naar verschillende vormen van bestuur en de beoogde en onbedoelde gevolgen daarvan, en digitalisering en het gebruik van big data.

Onderzoek in de afdeling wordt gekenmerkt door de multidisciplinaire achtergrond van de medewerkers (strafrecht, criminologie, sociologie, antropologie, openbaar bestuur, psychologie), neemt vaak een empirisch perspectief aan en past meerdere empirische onderzoeksmethoden toe (kwalitatief, kwantitatief en mixed methods onderzoek). Bovendien is de afdeling, gezien de multidisciplinaire achtergrond van de medewerkers, bijzonder goed uitgerust om internationale vergelijkende sociaaleconomische en juridische kwesties te bestuderen die wereldwijde oorzaken hebben en vaak nationaal of lokaal worden behandeld.

Specificaties

 • PhD
 • Recht
 • 32—40 uur per week
 • €2541—€3247 per maand
 • Universitair
 • 3642

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you