2 postdocs: ondermijnende criminaliteit in de Rotterdamse haven, FORT-PORT (NWO)

2 postdocs: ondermijnende criminaliteit in de Rotterdamse haven, FORT-PORT (NWO)

Geplaatst Deadline Locatie
12 jun 3 sep Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 3 sep 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Erasmus School of Law, department Law, Society & Crime, is looking for 2 postdoc researchers.

Functie-omschrijving
Wil jij bijdragen aan een beter begrip van cocaïnehandel en mensensmokkel via de Rotterdamse haven? Wil je samen met de publieke en private actoren in de Rotterdamse haven de aanpak van cocaïnehandel en mensensmokkel verbeteren? Wil je tools ontwikkelen zoals interactieve modellen, dynamische heatmaps, crime scripts en serious games om actoren in de haven in staat te stellen proactief in te grijpen? Wil je werken in een interdisciplinair onderzoeksteam van academici uit de criminologie, antropologie, recht, geschiedenis, wiskunde, network science, informatica, en publieke en private actoren die werken aan de aanpak in de Rotterdamse haven? Solliciteer dan op een van de 2 postdoc posities in het onderzoeksproject FORT-PORT (Focusing On the Right Things in the Port of Rotterdam).

FORT-PORT wil de criminele bedrijfsprocessen, modi operandi en criminele netwerken blootleggen die aan de basis staan van cocaïnehandel en mensensmokkel via de Rotterdamse haven. FORT-PORT beoogt bij te dragen aan een sterke, toekomstbestendige haven die geroemd wordt om haar veiligheid en weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit, met aandacht voor de mogelijke economische en maatschappelijke gevolgen van het opwerpen van barrières.

FORT-PORT wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), met de Erasmus Universiteit Rotterdam als hoofdaanvrager. FORT-PORT is georganiseerd in 5 werkpakketten. Aan Erasmus School of Law bieden we nu 4 promotieplaatsen en 2 postdocposities aan. Je werkt ook samen met onderzoekers van de TU Delft en de Universiteit Utrecht.

Postdoc onderzoek 1 - Etnografie van illegale stromen via de Rotterdamse haven (werkpakket 1a)
Eerder onderzoek bood inzicht in de modi operandi van cocaïnehandel in de Rotterdamse haven, de maatschappelijke organisatie van mensensmokkel in Nederland, de sociale inbedding van de georganiseerde misdaad in Nederland en de structurele verankering van cocaïnehandel in de haven. We bouwen voort op deze inzichten door verschillende methoden en theoretische perspectieven te combineren om ons begrip van cocaïnehandel en mensensmokkel via de Rotterdamse haven te vergroten. Meer specifiek willen we de criminele bedrijfsvoering van cocaïnehandel en mensensmokkel in de Rotterdamse haven blootleggen, door ons te richten op:
  1. De modi operandi van drugshandel en mensensmokkel op basis van een crime script analyse die onderzoekt waarom en hoe daders logistieke, technologische, juridische en financiële infrastructuren in en rond de Rotterdamse haven gebruiken;
  2. De sociale organisatie van de criminele netwerken die betrokken zijn bij cocaïnehandel en mensensmokkel, het verkennen van de vormen van samenwerking tussen en binnen de netwerken, de mate van specialisatie en professionalisering binnen de netwerken, en het gebruik van geweld tussen of binnen de netwerken;
  3. De sociale inbedding van cocaïnehandel en mensenhandel, waarbij de manieren worden beschreven waarop cocaïnehandel en mensenhandel relationeel en structureel in en rond de Rotterdamse haven zijn ingebed.

In dit werkpakket zijn 2 promotieplekken (promotieonderzoek 1 & 2) en 1 postdoc positie (postdoc project 1) beschikbaar die focussen op drie verschillende maar met elkaar verbonden casestudies over de sociale inbedding van de cocaïne-economie in Rotterdam, over mensensmokkelnetwerken en migrantengemeenschappen en over crime scripts van cocaïnehandel en mensensmokkel. Dit werkpakket combineert literatuuronderzoek, analyse van grootschalige politieonderzoeken en andere relevante rechtshandhavingsgegevens over cocaïnehandel en mensensmokkel in Nederland; semigestructureerde interviews met beroepsbeoefenaars die betrokken zijn bij de aanpak van cocaïnehandel en mensensmokkel; semigestructureerde interviews met havenmedewerkers; semigestructureerde interviews met gedetineerde en veroordeelde daders; en etnografisch onderzoek dat begint in Rotterdamse wijken en de illegale stromen van cocaïnehandel en mensensmokkel via de Rotterdamse haven volgt. De postdoc wordt verwacht een deel van het empirische werk uit te voeren, de promovendi mede te begeleiden en samen met de promotoren de onderzoeksactiviteiten en de resultaten van het project te faciliteren en te coordineren.

Werkpakket 1a is nauw verbonden aan werkpakket 1b waarin door middel van netwerk data-analyse de modellering van regionale criminele kwetsbaarheden en criminele toeleveringsketens centraal staan(PhD & postdoc-project aan de TUDelft). Van de postdoc wordt daarom verwacht te ondersteunen bij het coördineren van de criminologische (EUR) en wiskundige, netwerkwetenschappelijk, informatica en informatiewetenschappelijke (TUD) onderzoeksstrategieën.

Supervisors: dr. Robby Roks & Prof. Richard Staring

Postdoc onderzoek 2: Samenwerkingsverbanden in de governance van ondermijnende criminaliteit in de Rotterdamse haven (werkpakket 3a)
De regio Rotterdam is een pionier op het gebied van publiek-publieke en publiek-private samenwerking, wetgevingsinitiatieven en juridische procedures over cocaïnehandel en mensensmokkel. De governance bouwt dan ook verder op eerdere afspraken, ervaringen en experimenten. Eerder onderzoek van de consortiumpartners heeft het mogelijk gemaakt om deze ontwikkelingen nauwlettend te volgen. FORT-PORT beoogt de governance van ondermijnende criminaliteit in de Rotterdamse haven te helpen versterken. Governance verwijst naar de beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en het toezicht houden op veiligheid door publieke en private actoren in en rond de haven, met specifieke aandacht voor cocaïnehandel en mensensmokkel. De huidige, meer gevorderde fase van governance komt met zijn eigen uitdagingen over het houden van toezicht op en leren van eerdere en bestaande initiatieven en over het duurzaam verankeren van wat werkt. Hedendaagse governance gaat ook over het beheersbaar houden van bestuursstructuren, wat inhoudt dat er voortdurend vertrouwen wordt opgebouwd en men op de hoogte blijft van actuele ontwikkelingen. FORT-PORT biedt een unieke kans tot een longitudinale en intensieve opvolging en evaluatie van de governance van ondermijnende criminaliteit in de haven.

Dit werkpakket richt zich op:
  1. De evaluatie van vroegere en bestaande publiek-publieke en publiek-private partnerschappen op het gebied van cocaïnehandel en mensensmokkel in de Rotterdamse haven;
  2. Feedback geven op projectniveau over knelpunten en succesfactoren van publiek-publiek en publiek-privaat bestuur van cocaïnehandel en mensensmokkel;
  3. Het ontwikkelen van geaggregeerde feedback over knelpunten en succesfactoren van publiek-publiek en publiek-privaat bestuur van cocaïnehandel en mensensmokkel om uitwisseling met andere (main)ports in Nederland en Europa te stimuleren;

In dit werkpakket is 1 promotieplek en 1 postdoc positie beschikbaar die zich samen richten op drie case studies over publiek-private samenwerkingen in de Rotterdam haven: het Information Sharing Centre on Port Safety and Security; Project Gatekeeper en de Uitvoeringsagenda. Dit werkpakket combineert literatuuronderzoek; documentanalyse; semi-gestructureerde interviews met projectteamleiders, projectleden en relevante stakeholders; observaties van projectgroepbijeenkomsten, bijeenkomsten met stakeholders en (semi)publieke bijeenkomsten over het project; en reflectiemethoden met de learning communities. De postdoc wordt verwacht een deel van het empirische werk voor dit werkpakket uit te voeren, de promotieonderzoeker te begeleiden en samen met de promotoren de onderzoeksactiviteiten en de resultaten van het project te faciliteren en coordineren.

Dit werkpakket 3a hangt ook nauw samen met werkpakket 3b, dat zich richt op het normatieve kader voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit (promotieonderzoek 4), en daarom wordt de postdoctoraal onderzoeker verwacht te ondersteunen bij het coördineren van de criminologische en juridische actiegerichte onderzoeksstrategieën die samen de basis vormen voor de onmiddellijke feedback en voortdurende internalisering van leerervaringen.

Supervisors: Prof. dr. Lieselot Bisschop & Prof. dr. Karin van Wingerde

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Wij zijn op zoek naar een collega met:
  • Een afgeronde en relevante promotie in de criminologie, bestuurskunde, sociologie, politieke wetenschappen of aanverwante sociaalwetenschappelijke discipline met aantoonbare empirische en interdisciplinaire ervaring;
  • Het vermogen en de motivatie om onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en als co-auteur publicaties te leiden;
  • Ervaring op PhD niveau met kwalitatieve analyse;
  • Ervaring of affiniteit met actiegericht onderzoek;
  • Ervaring met interdisciplinair onderzoek;
  • Interesse in het overbruggen van de kloof tussen wetenschap en samenleving;
  • Ervaring met het deelnemen aan internationale academische netwerken en conferenties;
  • Het vermogen en de motivatie om promovendi te begeleiden;
  • Uitstekende schriftelijke en mondelinge Engelse en Nederlandse communicatieve vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU): een tijdelijke postdoc-positie van 0,8 fte voor een periode van max. 40 maanden, met ingang van 1 november 2023.

De postdoct onderzoeker is verbonden aan de Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft als standplaats Rotterdam. De functie is parttime (0,8 fte). Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 3.974 en € 5.439 bruto per maand (Schaal 11), conform de CAO-NU. Daarnaast bieden we je onder andere 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden we gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners, korting op onze collectieve ziektekostenverzekering, en een persoonlijk carrièrebudget. Ook kan je als medewerker gebruikmaken van EUR-faciliteiten zoals de Universiteitsbibliotheek en krijg je korting op een abonnement bij het Erasmus sportcentrum.

Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met de nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Faculteit / Instituut / Dienst
Aan Erasmus School of Law studeren ruim 5.000 studenten en werken circa 500 medewerkers. Erasmus School of Law verzorgt de Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie, waarbij het onderwijs is gericht op ‘active academic learning’. De Bachelorfase kenmerkt zich door probleemgestuurd leren (PGL). Studenten kunnen daarna kiezen uit vijftien masteropleidingen. Voor de student die meer wil, is er onder andere het mr.drs.- programma, de dubbelstudie van rechtsgeleerdheid en economie en de dubbestudie rechtsgeleerdheid en bedrijfskunde. Na de masteropleiding verzorgt Erasmus School of Law postdoctoraal onderwijs.

Bij Erasmus School of Law geldt dat het fundamentele uitgangspunt van wetenschappelijk onderzoek is dat recht niet kan worden beschouwd in volledige isolatie of als doel op zich. Het is ingebed in een economische en sociale context die het recht vormt. Tegelijkertijd vormt recht de samenleving en definieert het economische relaties. In lijn met deze visie, is de missie van Erasmus School of Law om innovatief onderzoek naar de functie van het recht in zijn economische en sociale context uit te voeren. Het overkoepelende thema van Erasmus School of Law is dan ook ‘Where law meets business’: het gaat bij Erasmus School of Law om het samenspel tussen recht, praktijk en maatschappij. Zowel het onderzoek als het onderwijs van Erasmus School of Law is sterk sociaal en zakelijk georiënteerd. Erasmus School of Law zet zich in voor het bevorderen van internationaal en interdisciplinair onderzoek, zoals blijkt uit haar deelname aan verschillende internationale onderzoeksamenwerkingen.

Afdeling

De afdeling Law, Society & Crime biedt een thuis aan onderzoekers in criminologie, strafrecht, rechtssociologie en gezondheidsrecht. Het onderzoek in de afdeling richt zich op vier verschillende, zij het onderling samenhangende onderzoekslijnen:
  1. De studie van verschijnselen die verband houden met criminaliteit, onveiligheid en marginalisatie, en de sociale reacties op deze verschijnselen, zowel vanuit een juridisch normatief perspectief als een empirisch perspectief;
  2. Het analyseren van fundamentele aannames die ten grondslag liggen aan wet- en regelgeving en het bestuderen van de implementatie van regelgeving, de effectiviteit en legitimiteit ervan, en de onbedoelde gevolgen van de manier waarop het recht wordt geïmplementeerd;
  3. De studie van actoren en beroepen binnen het (straf)rechtsysteem, met inbegrip van de rechterlijke besluitvorming en de wijze waarop juridische beroepsbeoefenaars werken;
  4. Fundamentele juridische reflectie over de rol van sancties, (hervormingen in) strafprocedures en de studie van overgangen tussen juridische domeinen, inclusief vragen over bevoegdheden tussen verschillende rechtsgebieden en autoriteiten.

Thematisch omvat dit (maar is niet beperkt tot) onderzoek naar verschillende vormen van criminaliteit en schade (milieucriminaliteit, jeugdcriminaliteit, georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, bedrijfs- en witteboordencriminaliteit, fraude, radicalisme), medisch-ethische kwesties, migratie, diversiteit, multiculturalisme en processen van inclusie/uitsluiting, onderzoek naar de rol van wettelijke sancties, onderzoek naar verschillende vormen van bestuur en de beoogde en onbedoelde gevolgen daarvan, en digitalisering en het gebruik van big data.

Onderzoek in de afdeling wordt gekenmerkt door de multidisciplinaire achtergrond van de medewerkers (strafrecht, criminologie, sociologie, antropologie, openbaar bestuur, psychologie), neemt vaak een empirisch perspectief aan en past meerdere empirische onderzoeksmethoden toe (kwalitatief, kwantitatief en mixed methods onderzoek). Bovendien is de afdeling, gezien de multidisciplinaire achtergrond van de medewerkers, bijzonder goed uitgerust om internationale vergelijkende sociaaleconomische en juridische kwesties te bestuderen die wereldwijde oorzaken hebben en vaak nationaal of lokaal worden behandeld.

Specificaties

  • Postdoc
  • Recht
  • max. 32 uur per week
  • €3974—€5439 per maand
  • Gepromoveerd
  • 3643

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you