Vakhoogleraar & Afdelingshoofd Chirurgie

Vakhoogleraar & Afdelingshoofd Chirurgie

Geplaatst Deadline Locatie
5 dec 7 jan Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 7 jan 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

U bent de spil tussen academische topreferente patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs voor het chirurgische vakgebied.

Functieomschrijving

In deze functie combineert u de rol van Vakgroepvoorzitter bij de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht (FHML) met de rol van Afdelingshoofd Chirurgie in het Maastricht UMC+.

Als Afdelingshoofd bent u verantwoordelijk voor het leiding geven aan de klinische activiteiten van de afdeling. U geeft met uw team vorm aan efficiënte en kwalitatief hoogstaande academische zorg.

Daarnaast stimuleert u uw team in een voortdurende professionalisering en ontwikkeling van het vakgebied, in nauwe samenwerking met de Universiteit Maastricht en diverse ketenpartners.

U bent verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de afdeling en de verdere ontwikkeling van de patiëntenzorg, het onderzoek en het onderwijs. Binnen het MUMC+ werkt u samen met de directies van de diverse centra voor patiëntenzorg. Daarnaast werkt u samen met de ketenpartners binnen het vakgebied.

Uw uitgangspunt het verlenen van excellente zorg voor alle patiëntengroepen. U doet dit binnen de afspraken en kaders die hiervoor zijn opgesteld.

U staat voor innovatie en ontwikkeling
U bent gedreven om nieuwe kennis en technieken te ontwikkelen en deze in de praktijk toe te passen. U bent een academisch leider met een sterke visie op onderwijs en onderzoek.
Daarbij bent u een belangrijke schakel in de verdere academisering van de chirurgische zorg binnen het MUMC+. U begrijpt als geen ander het essentiële belang hiervan voor de chirurgische zorg. Bij het leiden van de transformatie richt u zich met name op het versterken en uitbreiden van derdelijnszorg.

In uw rol als Vakgroepvoorzitter bent u verantwoordelijk voor het vormgeven en faciliteren van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van chirurgie. U werkt samen met een team van onderzoekers aan toonaangevende onderzoekslijnen die bijdragen aan de verbetering van de patiëntenzorg. Deze lijnen zijn ingebed in de onderzoeksinstituten NUTRIM en GROW van de UM. U bent zelf actief in wetenschappelijk onderzoek en publiceert regelmatig in impactvolle tijdschriften.

U bent daarnaast een voortrekker in het centraal stellen van onderwijs en opleiding binnen de afdeling chirurgie. U participeert zelf in het onderwijs en de opleiding van AIOS chirurgie en faciliteert de inbreng van andere stafleden. U denkt constructief mee over innovatie en vernieuwing van onderwijs en opleiden op het gebied van chirurgie.

U bent een verbindende factor
U bent een verbindende factor tussen de verschillende disciplines binnen de afdeling, het Maastricht UMC+ en de FHML, én regionaal, nationaal en internationaal. Netwerkvorming en zorgverdeling zal de komende jaren zeer nadrukkelijk op de agenda staan, mede door het Integraal Zorg Akkoord. U bouwt aan duurzame relaties met externe partners en staat voor samenwerking. U bouwt aan draagvlak binnen de verschillende disciplines van de afdeling.

U bent een inspirerende leider met visie
U weet uw teamleden als geen ander te motiveren om het beste uit zichzelf te halen. U creëert daarom voor uw team een omgeving waarin iedereen zich kan ontwikkelen en kan bijdragen aan het succes van de afdeling. U deelt en viert de successen met uw team.

U bent daarnaast ook verantwoordelijk voor het bedenken en uitdragen van een duidelijke visie voor de afdeling. Deze visie deelt u op een inspirerende en creatieve manier met uw team.

Specificaties

Maastricht Universitair medisch Centrum+ (MUMC+)

Functie-eisen

De ambitie en de uitdagingen, waarvoor de vakgroep/afdeling de komende jaren staat, vragen van u als het nieuwe Afdelingshoofd en Vakgroepvoorzitter, de volgende belangrijke eigenschappen: verbinden, samenwerken en versterken.

Algemene eisen:

 • U bent geregistreerd als chirurg en bent gepromoveerd.
 • U bent klinisch actief chirurg in een van de deelgebieden maar met een brede klinische interesse in, en betrokkenheid bij, de diverse aandachtsgebieden binnen de Chirurgie.
 • U beschikt over leidinggevende skills en managementervaring en over organisatorische kwaliteiten met excellente communicatieve vaardigheden en transparantie.
 • U heeft belangstelling en bewezen talent voor (verander)management en beschikt over een enthousiasmerende en stimulerende persoonlijkheid, en bent in staat om stafleden, artsen in opleiding, andere zorgprofessionals en promovendi op inspirerende wijze te motiveren en leiding aan te geven.
 • U bent professioneel getraind op het gebied van leiderschap dan wel intrinsiek geïnteresseerd in training/coaching op dit gebied.
 • U heeft aandacht voor en hecht waarde aan de adviserende inbreng van de staf en bent bereid, daar waar wenselijk en mogelijk, taken te delegeren naar stafleden.
 • U participeert in de nationale en internationale ontwikkeling van uw vakgebied.
 • U heeft gebleken ervaring met wetenschappelijk onderzoek en het verwerven van middelen daarvoor.
 • U onderschrijft de uitgangspunten van het Maastrichtse onderwijssysteem en beschikt over de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of bent bereid die te verwerven.

Specifieke vereisten

 • U geeft leiding aan de klinische activiteiten van de afdeling en draagt bij aan efficiënte en kwalitatief hoogstaande academische zorg.
 • U geeft leiding aan de uit te zetten strategische koers op basis van de visie van de chirurgische onderafdelingen, (secties), het Maastricht UMC+ en het Integraal Zorg Akkoord.
 • U heeft gebleken ervaring met wetenschappelijk onderzoek, onder meer door het initiëren van onderzoeksprojecten, het verwerven van fondsen en het begeleiden van promovendi.
 • U bent bereid onderzoek uit te voeren of aan te sturen dat qua inhoud past binnen de doelen van de afdeling en complementair is aan het onderzoek van de hoogleraren en UHD’s binnen de vakgroep.
 • U bent in afstemming met de onderwijscoördinator van de vakgroep eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de onderwijs-inbreng vanuit de vakgroep-/- afdeling Chirurgie in de basisopleiding geneeskunde en andere FHML-opleidingen, en bent zelf actief betrokken bij dat onderwijs.
 • U stimuleert de samenwerking in de academische alliantie met Nijmegen op verschillende deelgebieden en disciplines.
 • U bent in staat om de essentiële transitie van samenwerking in de regio en de Euregio verder vorm te geven en uit te bouwen, alsmede een verhoging van de academische (‘ROBIJN’) zorg binnen het Maastricht UMC+ te realiseren, zoals vastgesteld conform ROBIJN-criteria.
 • U bent in staat de afdeling in de nieuwe organisatie met verdeling over diverse centra te leiden en te verbinden en de financiële structuur die daarbij hoort vorm te geven en te bewaken.
 • U speelt in op continue veranderingen in zorg, onderzoek en opleiding en weet deze te incorporeren in de organisatie. Daarvoor is kennis van het Nederlandse zorgstelsel, flexibiliteit en het kunnen creëren van draagvlak vereist, rekening houdend met individuele posities van alle betrokkenen.
 • U bent samen met opleider en overige stafleden Chirurgie eindverantwoordelijk voor de opleiding tot chirurg.
 • De te benoemen Vakgroepvoorzitter /Afdelingshoofd wordt aangesteld als hoofd van de klinische afdeling en voorzitter van de facultaire vakgroep Chirurgie. Het onderzoek van de leerstoelhouder is afhankelijk van de specifieke expertise en ervaring van de kandidaat en zal ingebed worden in het onderzoeksinstituut GROW of NUTRIM.

De navolgende MUMC+ brede competenties uit algemene leiderschapsprofiel zijn voor deze functie vereist en zullen worden getoetst:

samenwerken/ coöperatief gedrag, individugericht leiderschap, groepsgericht leiderschap/verbindend leiderschap, (academisch) ondernemerschap en flexibiliteit.

Voor deze functie is een structuurrapport opgesteld. Dit kan opgevraagd worden bij recruitment via recruitment@mumc.nl.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: vooruitlopend op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Arbeidsovereenkomst

Het betreft een arbeidsovereenkomst van 1 jaar voor gemiddeld 40 uur per week conform artikel 2.4.2 Cao umc, zijnde een tijdelijk contract vooruitlopend op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als bedoeld in lid 3 van artikel 2.3 Cao umc.

Wat bieden wij?

De Cao universitair medische centra (umc) is op deze functie van toepassing.
Wij bieden u:

 • Eindejaarsuitkering van 8,3% van uw bruto jaarsalaris;
 • Goede pensioenvoorziening bij het ABP;
 • Mogelijkheid om u collectief te verzekeren voor o.a. ziektekosten (umc) en arbeidsongeschiktheid (Loyalis);
 • Cao à la Carte, waaronder bijvoorbeeld een fietsregeling en fitnessabonnement;
 • Diverse incompany trainingen en mogelijkheid tot ontwikkeling via e-learning methodiek.

Salaris

Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 17.102,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling, conform schaal H, H/A van de Cao umc.

Afdeling

De afdeling Chirurgie van het Maastricht UMC+ is een academische afdeling die hoogwaardige zorg biedt aan patiënten in de regio, het land en daarbuiten. De afdeling is ambitieus en streeft er naar om haar positie de komende jaren te versterken en uit te breiden. Dit wil de afdeling bereiken door het verder focussen op en intensiveren van samenwerkingsverbanden en het verwerven van competitieve financiering voor onderzoek.

De afdeling bestaat uit 4 secties, te weten de Kinderchirurgie, de Colorectale, Oncologische en Algemene Chirurgie (COA), de Hepato-Pancreato-Biliaire Chirurgie (HPB) en de Traumachirurgie. De afgelopen jaren is er sterk ingezet op een grotere mate van zelfstandigheid van de verschillende secties ten aanzien van onderzoek, onderwijs en zorg op de deelgebieden. De traumachirurgie vormt een belangrijke schakel in de zorg voor de multitrauma patiënt binnen het level 1 traumacentrum. Binnen de secties HPB en Kinderchirurgie is er sprake van een Euregionale samenwerking met academische centra in België en Duitsland in hun specifieke deelgebied.

In de regio geeft de afdeling samen met haar partners vorm aan de zorg in de deelgebieden en neemt hierin haar academische rol.

Netwerkvorming en zorgverdeling zal de komende jaren zeer nadrukkelijk op de agenda staan. De afdeling werkt samen met andere ziekenhuizen binnen de academische alliantie en in de regio. Ook wordt er samengewerkt met het Zelfstandig Behandelcentrum Annadal Kliniek en het Sint Jans Gasthuis in Weert.

De afdeling heeft een eigen translationeel onderzoekslaboratorium met 11 UM medewerkers.

De afdeling hecht veel waarde aan samenwerking en verbinden. De patiënt en de medewerker staan centraal. De leidinggevenden communiceren op een proactieve manier, inspireren, geven vertrouwen en verantwoordelijkheid. Ze bevorderen een cultuur van openheid, samenwerken en toewijding aan haalbare resultaten.

Onderwijs en opleiding nemen een centrale plaats in binnen de afdeling. Het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) wordt omarmd en gezien als een effectieve manier om kennis en vaardigheden te leren aan studenten. De afdeling onderschrijft de visie van de FHML, waarbij nadruk ligt op de benadering van gezondheid en zorg vanuit een breed integraal perspectief.

De afdeling heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in innovatie van de organisatie van zorg. De afdeling was leidend bij de introductie van het ERAS-concept binnen Nederland en heeft momenteel de optimalisatie van de peri-operatieve zorg als gemeenschappelijk thema.

Specificaties

 • Hoogleraar; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Medisch personeel (anios, aios, specialist); Management
 • Gezondheid
 • max. 40 uur per week
 • max. €17102 per maand
 • Gepromoveerd
 • SP MUMC 20231205

Werkgever

Maastricht Universitair medisch Centrum+ (MUMC+)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

P. Debyelaan 25, 6229 HX, Maastricht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you