Promovendus Weerbaar Lokaal Bestuur

Promovendus Weerbaar Lokaal Bestuur

Geplaatst Deadline Locatie
4 jun 28 jun Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 28 jun 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Wil jij onderzoek doen op het snijvlak van criminele ondermijning en de integriteit van het openbaar bestuur? Heb je gevoel voor politiek-ambtelijke omgevingen? Heb je de ambitie om te promoveren én wil je met en tijdens jouw onderzoek een concrete bijdrage leveren aan de integriteit en weerbaarheid van het lokaal bestuur? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Functie-omschrijving
De Erasmus School of Social and Behavioural Sciences van de Erasmus Universiteit Rotterdam (ESSB-EUR) zoekt een promovendus voor onderzoek naar Weerbaar Lokaal Bestuur. Dit 4-jarig, voltijds promotieonderzoek richt zich op de morele weerbaarheid van bestuurders en ambtenaren bij gemeenten. Meer specifiek verricht de kandidaat kwalitatief onderzoek naar de vraag welke kenmerken van het ambt en de politiek-bestuurlijke context op welke wijze bijdragen aan de risico’s op oneigenlijke beïnvloeding van lokale bestuurders en ambtenaren door georganiseerde criminaliteit. De precieze vraagstelling en het onderzoeksdesign wordt samen met de promovendus uitgewerkt.

Het onderzoek bestaat uit vier deelstudies: een literatuurstudie en drie empirische deelstudies waarin de eerdergenoemde hoofdvraag wordt onderzocht binnen de drie centrale onderdelen van het lokaal bestuur: de ambtelijke organisatie, het college van burgemeesters en wethouders, en de gemeenteraad. Doel van het onderzoek is bij te dragen aan kennis over de specifieke risico’s en kwetsbaarheden van lokale besturen (en daarmee de lokale democratie) voor ondermijning, alsook de mogelijkheden die er zijn om de weerbaarheid van het lokaal bestuur te vergroten en die op duurzame en systematische wijze te borgen. Daartoe richten we ons niet zozeer op de kwantificering van het fenomeen zelf (‘hoe vaak komt het voor?’) maar op de weerbaarheid c.q. kwetsbaarheden van het lokaal bestuur voor ondermijning. Meer specifiek beogen we met dit promotieonderzoek voor elk van de drie centrale onderdelen van het lokaal bestuur meer inzicht te krijgen in (i) de wijze waarop zij worden blootgesteld aan (mogelijke) oneigenlijke druk en beïnvloeding door georganiseerde criminaliteit, (ii) hoe zij hier individueel en gezamenlijk betekenis aan geven, (iii) hoe zij hier zowel in preventieve als reactieve zin mee omgaan, en (iv) hoe voorgaande zich verhoudt tot specifieke kenmerken van het ambt en de politiek-bestuurlijke omgeving waarin zij opereren.

Het onderzoeksproject is verbonden aan de bijzondere leerstoel Integriteit van het Lokaal Bestuur, die is ingesteld door de gemeente Rotterdam en wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Rotterdam. De kandidaat wordt begeleid door prof. dr. Leonie Heres en dr. Koen Migchelbrink. Doel van het project is om wetenschappelijk empirisch onderbouwde inzichten te verzamelen die op het snijvlak van integriteit, ondermijning en weerbaarheid liggen. Het onderzoek levert daarmee een belangrijke bijdrage aan een nog onderontwikkeld onderzoeksgebied. Het beoogt bovendien concrete maatschappelijke impact te creëren door inzichten en hulpmiddelen (mee) te ontwikkelen die bijdragen aan de verdere versterking en ondersteuning van de (morele) weerbaarheid van het lokaal bestuur.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

De kandidaat dient te beschikken over:
  • Een masterdiploma in Bestuurskunde, Organisatiewetenschappen, Politicologie, Arbeids-, Sociale of Organisatiepsychologie, Criminologie of een gerelateerde discipline. Kandidaten die nog bezig zijn met de afronding van hun Master worden uitgenodigd te solliciteren, met dien verstande dat het diploma dient te zijn behaald voorafgaand aan de start van de aanstelling.
  • Aantoonbare kennis, vaardigheden en ervaring op het gebied van sociaalwetenschappelijke kwalitatieve onderzoeksmethoden en -technieken, zoals diepte-interviews, focusgroepen en observatieonderzoek. Aanvullende kennis en vaardigheden op het gebied van kwantitatieve methoden en mixed methods onderzoek is een pré.
  • Affiniteit met integriteit in ambtelijke en/of politiek-bestuurlijke omgeving is een pré.
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift, zowel in het Nederlands als Engels (C1 conform CEFR).
  • Een professionele en academische werkhouding.

Denk je dat de positie je goed past, maar heb je een iets andere achtergrond dan hierboven omschreven? Solliciteer of neem voorafgaand aan je sollicitatie contact op.

Arbeidsvoorwaarden

We bieden je een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De startdatum van de functie is 1 september 2024.Het salaris bedraagt bij een fulltime aanstelling (38 uur) € 2.770 bruto per maand in het eerste jaar en € 3.539 bruto per maand op fulltime basis in het vierde jaar, schaal P, conform de CAO-NU. Je hebt als standplaats Campus Woudestein - Rotterdam, bij Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). De functie heeft een omvang van 1 fte. Het contract wordt aangegaan voor een periode van een jaar en kan op basis van goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden worden verlengd met nog drie jaar, resulterend in een totale aanstelling van vier jaar.

Alles wat we je verder te bieden hebben vind je hieronder!

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Faculteit / Instituut / Dienst
De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen, zoals Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Afdeling

Department Of Public Administration and Sociology (DPAS)

DPAS huisvest de wetenschapsgebieden Bestuurskunde en Sociologie. Twee nauw verwante disciplines met ieder een eigen profiel. De Bestuurskunde richt zich op vraagstukken van bestuur, beleid en organisatie. Hierbij gaat de aandacht uit naar de werking en de effectiviteit van het bestuurlijk optreden en van beleidsmatige interventies. Binnen de Bestuurskunde in Rotterdam is er veel aandacht voor veranderende verhoudingen, bijvoorbeeld in publieke-private samenwerking of in netwerken of ketens van organisaties die een bestuurlijke verantwoordelijkheid delen. De Sociologie onderzoekt de sociale structuur van samenlevingen en veranderingen die daarin plaatsvinden. De Rotterdamse sociologie richt zich onder andere op verschijnselen als globalisering en individualiseringen en de doorwerking daarvan in internationale sociale verhoudingen, de arbeidsmarkt of familierelaties. Maatschappelijke vraagstukken die hiermee samenhangen betreffen migratie, flexibilisering en solidariteit. Het bestuurskundige en het sociologische perspectief vullen elkaar aan en staan samen borg voor een relevante en wetenschappelijk hoogwaardige bestudering van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken. De bachelor- en masterprogramma's van DPAS zijn op dit profiel gebouwd en leiden studenten op tot wetenschappelijk geschoolde professionals.

Team Organisation & Management (O&M)
Het team Organisatie & Management bestaat uit zo’n 25 docenten en onderzoekers die zich bezighouden met thema’s zoals uitvoeringsorganisaties, samenwerking tussen organisaties, financieel management en inkoop, HR-beleid, verandermanagement, leiderschap, innovatie, en integriteit. We leiden studenten op in de bachelors Bestuurskunde en MISOC, en drie verschillende masterspecialisaties: Publiek Management, Management van HR en Verandering, en Arbeid Organisatie en Management. Daarnaast doen we onderzoek op de genoemde thema’s, waarbij we gebruik maken van verschillende onderzoeksmethoden, van kwalitatieve casestudies tot grootschalige surveys en gedragsexperimenten. We adviseren organisaties over hun interne management, innovaties en het verbeteren van (publieke) dienstverlening.

Voor meer informatie zie https://www.eur.nl/essb/informatie-voor/onderzoekers/onderzoekthemas/organisaties-werk-en-mensen

Specificaties

  • PhD
  • max. 40 uur per week
  • €2770—€3539 per maand
  • Universitair
  • 4374

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you