Promovendus bij de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences, School NUTRIM/CAPHRI, Vakgroep Gezondheidsbevordering

Promovendus bij de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences, School NUTRIM/CAPHRI, Vakgroep Gezondheidsbevordering

Geplaatst Deadline Locatie
10 jan 27 jan Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 27 jan 2019).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Promovendus voor het implementatie-onderzoek ‘Doet de Gezonde School ertoe en zo ja, onder welke condities?’ (WP2)

Functieomschrijving

Om een gezonde leefstijl bij leerlingen te stimuleren, wordt landelijk het programma de Gezonde School uitgevoerd. Er is echter nog maar beperkt theoretisch en empirisch gefundeerd inzicht in de (condities voor) effectiviteit van de Gezonde School Aanpak (GSA). Een consortium van drie Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (Limburg, AMPHI/Radboudumc,AGORA/WUR), TNO en 9 GGD-en gaat daar onderzoek naar verrichten. Zij werkt daarbij nauw samen met de landelijke ondersteuners van de GSA: het Centrum Gezond Leven van het RIVM en GGDGHOR NL. Het onderzoek concentreert zich op drie invoeringsniveaus: het leerling-, school- en regioniveau. Het project kent 2 werkpakketten (WP). In WP1 wordt op leerlingniveau primair de vraag gesteld in hoeverre scholen effect hebben op de gezondheid, leefstijl, persoonsvorming en schoolprestaties/-uitval van hun leerlingen. WP2 richt zich op de implementatie van de GSA in de actuele praktijk op scholen (schoolniveau) en de relatie die dat heeft met het regionale generieke en GSA-specifieke ondersteuningsaanbod (regioniveau). WP2 verkent met een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden welke factoren op schoolniveau (bijv. taakopvattingen, draagvlak) en op regioniveau (bijv. capaciteit, samenwerkingspartners-GGD, gehanteerde strategie) bepalend zijn voor de gerealiseerde implementatie op schoolniveau. Onder een groot aantal scholen wordt met vragenlijstonderzoek kwantitatief een indicatie verkregen van de graad van implementatie van GSA op de betreffende school en de determinanten daarvan. Voor verificatie en verdere verdieping van die resultaten vindt kwalitatief onderzoek plaats rondom een kleiner aantal scholen (n=50) die aan beide zijden van het implementatiespectrum blijken te opereren (meer versus geringe mate van GSA-implementatie). Data worden verzameld op basis van schoolregistraties, documentanalyse, observaties en interviews met schoolmedewerkers, leerlingen en actoren in de regio waaronder externe schoolondersteuners. Het kwalitatief verkregen onderzoeksmateriaal wordt geanalyseerd met behulp van Qualitative Comparative Analysis. Om de betrokkenheid van de GGD’en, de scholen en andere relevante partijen te vergroten, wordt een community of practice (CoP) opgericht waar periodiek de voortgang en de vorderingen van het onderzoek worden gedeeld, besproken en bediscussieerd. 

Als promovendus bent u de belangrijkste uitvoerder van het onderzoek van WP2, onder begeleiding van en in nauwe samenwerking met de overige deelnemers aan WP2 en in afstemming en samenwerking met WP1. U werkt in het bijzonder nauw samen met de promovendus die is verbonden aan WP1. U verricht literatuuronderzoek, verzamelt en gebruikt beschikbare ervaringskennis, werkt aan de (door)ontwikkeling van onderzoeksinstrumenten met behulp van onder andere een Delphi-studie en aan de doorontwikkeling van het theoretisch kader. U legt en onderhoudt contacten met lokale professionals ten behoeve van de gegevensverzameling, u verzamelt, analyseert en interpreteert de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens en u neemt deel en heeft een belangrijke bijdrage aan de diverse overleggen en bijeenkomsten die in het kader van het onderzoek zullen plaatsvinden. Het onderzoek moet resulteren in wetenschappelijke artikelen en een proefschrift, en bijdragen aan bijeenkomsten en verslagen ten behoeve van kennisdeling en maatschappelijke impact.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

Wij zoeken voor deze functie een enthousiaste, leergierige en zelfstandige collega met een afgeronde WO-Master in de Gezondheidswetenschappen en/of sociale wetenschappen. U heeft bij voorkeur kennis van modellen en theorieën voor verklaring en verandering van gezondheidsgedrag en de implementatie van interventies op het gebied van de gezondheidsbevordering. U beschikt over uitstekende contactuele en organisatorische vaardigheden om te kunnen functioneren binnen het grote multidisciplinaire project. Doorzettingsvermogen, pro-activiteit en daadkracht, maar ook stuurbaarheid en teamspeler zijn eigenschappen die u bij uitstek kenmerken. Analytische vermogen en goede schrijf- en presentatievaardigheden, zowel in het Nederlands als Engels, zijn essentieel, evenals een gedegen kennis van kwalitatieve en kwantitatieve dataverzameling en analyses. Aantoonbare onderzoekservaring is een pré, evenals affiniteit met het onderwerp en de doelgroep. Dat geldt zeker als u praktijkervaring heeft met het onderwijs en/of de gezonde school aanpak en daar via dit project een wetenschappelijke verdieping aan wilt geven. 

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 4 jaar.

Tijdelijk dienstverband voor 4 jaar. Het salaris bedraagt € 2.266,- bruto per maand in het eerste jaar oplopend tot € 2.897,- bruto per maand in het vierde jaar, conform de promovendus salarisschaal. Elk jaar vindt er een beoordeling plaats.

In de eindfase van de selectieprocedure vindt een assessment plaats. Hiermee wordt beoogd dat zowel de selectiecommissie alsmede de kandidaat een weloverwogen afweging kan maken om het promotietraject te starten.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website www.maastrichtuniversity.nl > Support > UM-medewerkers. 

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM), is bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo'n 16.300 studenten en 4.300 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM bestaat uit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.

http://www.maastrichtuniversity.nl/

Afdeling

Gezondheidsbevordering

CAPHRI is de grootste van vijf schools binnen het Maastricht UMC+ (bestaande uit de Faculty of Health, Medicine & Life Sciences en het academisch ziekenhuis Maastricht). Het Maastricht UMC+ staat bekend om haar expertise op het gebied van gezondheidsrisico’s, de preventie van ziekten, het diagnostisch en prognostisch onderzoek op het gebied van primary care en public health, gezondheidsbevordering en de organisatie van de gezondheidszorg. CAPHRI speelt een centrale rol binnen het Maastricht UMC+ en investeert in de verbetering en vernieuwing van de hele zorgketen, van preventie en eerstelijnszorg tot nazorg en revalidatie. Als uitgangspunt hanteert CAPHRI de gezondheidszorg gezien vanuit het perspectief van de professional, de patiënt en de maatschappij. Het uiteindelijk doel van CAPHRI is de verbetering van de gezondheid van de bevolking. Verder maakt CAPHRI deel uit van de erkende onderzoekscholen CaRe (Netherlands School of Primary Care Research) en WTMC (Science, Technology and Modern Culture).

CAPHRI is een school met een sterk internationaal karakter, wat ook blijkt uit het feit dat 40% van de PhD studenten uit het buitenland komt. Voor meer informatie over CAPHRI, de onderzoeksprogramma’s en de onderzoekers, ga naar www.caphri.nl.

De promovendus voor WP2 verricht het onderzoek vanuit onderzoeksschool Nutrim.

NUTRIM School of Nutrition and Translational Research in Metabolism initiates and catalyzes translational research into nutritional health benefits and risks focusing on metabolic and chronic inflammatory diseases. Through its research master and PhD programme NUTRIM aims to educate scientists of high academic excellence and ambassadors to support and develop the filed of nutrition, metabolism and toxicology within and outside the Netherlands. 16 Biomedical, clinical, and behavioural-science departments are incorporated within NUTRIM. The school is a partner in the national Top Institutes TI Food&Nutrition, TI-Pharma and the Centre for Translational Molecular Medicine (CTMM). These unique consortia of government, industry and research aim to stimulate the transfer of knowledge generated in fundamental research to Dutch industry and thus to strengthen its innovative power and competitive strength.

U wordt aangesteld bij de vakgroep Gezondheidsbevordering van de Universiteit Maastricht. Gezondheidsbevordering is voor een groot deel gericht op het doorgronden van gezondheidsproblemen en het gedrag dat daarmee samenhangt. Op basis van die kennis worden interventies ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd die gericht zijn op het bevorderen van gezonde keuzes, bijvoorbeeld middels voorlichting, aanpassingen in de omgeving en/of beleidsinterventies. De vakgroep heeft veel expertise om Gezondheidsbevordering op een systematische, wetenschappelijk onderbouwde en theoriegestuurde wijze vorm te geven.

Specificaties

  • PhD
  • Gezondheid; Gedrag en maatschappij
  • max. 38 uur per week
  • €2266—€2897 per maand
  • Universitair
  • AT2019.006

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

P. Debyeplein 1, 6229 HA, Maastricht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you