Promovendus bij de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences, School CAPHRI, Vakgroep Health Services Research

Promovendus bij de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences, School CAPHRI, Vakgroep Health Services Research

Geplaatst Deadline Locatie
11 jan 27 jan Maastricht

Functieomschrijving

Om een gezonde leefstijl bij leerlingen te stimuleren, wordt landelijk het programma de Gezonde School uitgevoerd. Er is echter nog maar beperkt theoretisch en empirisch gefundeerd inzicht in de (condities voor) effectiviteit van de Gezonde School Aanpak (GSA). Een consortium van drie Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (Limburg, AMPHI/Radboudumc,AGORA/WUR), TNO en 9 GGD-en gaat daar onderzoek naar verrichten. Zij werkt daarbij nauw samen met de landelijke ondersteuners van de GSA: het Centrum Gezond Leven van het RIVM en GGDGHOR NL. Het onderzoek concentreert zich op drie invoeringsniveaus: het leerling-, school- en regioniveau. Het project kent 2 werkpakketten (WP). In WP1 wordt op leerlingniveau primair de vraag gesteld in hoeverre scholen effect hebben op de gezondheid, leefstijl, persoonsvorming en schoolprestaties/-uitval van hun leerlingen. WP2 richt zich op de implementatie van de GSA in de actuele praktijk op scholen (schoolniveau) en de relatie die dat heeft met het regionale generieke en GSA-specifieke ondersteuningsaanbod (regioniveau).

De effectiviteitsvraag van WP1 wordt beantwoord aan de hand van bestaande datasets die indicatoren bevatten op het gebied van gezondheid en leefstijl, persoonsvorming, en/of schoolprestaties/-uitval van leerlingen. Daar waar nodig worden data afkomstig uit verschillende datasets geharmoniseerd en worden ontbrekende waarden geschat met imputatietechnieken. Voor beantwoording van de effectiviteitsvraag worden de resulterende data kwantitatief getoetst met behulp van multi-level regressie analyse en moderatie-analyse. Die uitkomsten vormen de basis voor selectie van een groep goed en minder goed presterende scholen. Deze beide groepen scholen worden daarna voornamelijk kwalitatief explorerend onderzocht wat betreft mogelijke verschillen in (a) hun (organisatie van het) onderwijsaanbod (w.o. de implementatie van kenmerken van de gezonde school aanpak); zie www.gezondeschool.nl, en (b) gebruik van het extern ondersteuningsaanbod voor scholen die de gezonde school aanpak willen implementeren. Deze data worden verzameld aan de hand van document analyse, observaties, interviews met schoolpersoneel en externe schoolondersteuners. Deze kwalitatief verzamelde data worden geanalyseerd aan de hand van Qualitative Comparative Analysis. 

Als promovendus bent u de belangrijkste uitvoerder van het onderzoek van WP1, onder begeleiding van het promotieteam en u werkt daarbij nauw met de promovendus die is verbonden aan WP2. U verricht literatuuronderzoek, verzamelt en gebruikt longitudinale en cross-sectionele databronnen inclusief CBS-registerdata, gebruikt statistische methoden om effecten te bepalen en exploreert de gevonden verschillen tussen scholen met behulp van kwalitatief onderzoek. U legt en onderhoudt contacten met professionals ten behoeve van de gegevensverzameling en de statistische analyses. Ook neemt u deel en heeft een belangrijke bijdrage aan diverse overleggen en bijeenkomsten die in het kader van uw onderzoek en het bredere consortium zullen plaatsvinden. Het onderzoek moet resulteren in wetenschappelijke artikelen die worden gebundeld in uw proefschrift, en u draagt uw resultaten uit tijdens bijeenkomsten en in verslagen ten behoeve van kennisdeling en het bevorderen van maatschappelijke impact.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

Wij zoeken voor deze functie een enthousiaste, leergierige en zelfstandige collega met een afgeronde WO-Master in de Gezondheidswetenschappen, Onderwijskunde, Epidemiologie, Pedagogiek of anderszins sociale wetenschappen. U heeft zich tijdens u opleiding nadrukkelijk toegelegd op methoden en technieken van onderzoek. U heeft bij voorkeur kennis van modellen en theorieën voor verklaring en bevorderen van leerprestaties en gedrag leerlingen, en u beschikt over vaardigheden om grote databestanden (op leerlingniveau) te analyseren. U hebt affiniteit met statistiek. U beschikt over uitstekende contactuele en organisatorische vaardigheden om te kunnen functioneren binnen het grote multidisciplinaire project. Doorzettingsvermogen, pro-activiteit en daadkracht, maar ook stuurbaarheid en teamspeler zijn eigenschappen die u bij uitstek kenmerken. Analytische vermogen en goede schrijf- en presentatievaardigheden, zowel in het Nederlands als Engels, zijn essentieel.

Arbeidsvoorwaarden

Tijdelijk dienstverband voor 4 jaar. Het salaris bedraagt € 2.266,- bruto per maand in het eerste jaar oplopend tot € 2.897,- bruto per maand in het vierde jaar, conform de promovendus salarisschaal. Elk jaar vindt er een beoordeling plaats.

In de eindfase van de selectieprocedure vindt een assessment plaats. Hiermee wordt beoogd dat zowel de selectiecommissie alsmede de kandidaat een weloverwogen afweging kan maken om het promotietraject te starten.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website www.maastrichtuniversity.nl > Support > UM-medewerkers. 

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM), is bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo'n 16.300 studenten en 4.300 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM bestaat uit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.

http://www.maastrichtuniversity.nl/

Afdeling

Health Services Research

CAPHRI is de grootste van vijf schools binnen het Maastricht UMC+ (bestaande uit de Faculty of Health, Medicine & Life Sciences en het academisch ziekenhuis Maastricht). Het Maastricht UMC+ staat bekend om haar expertise op het gebied van gezondheidsrisico’s, de preventie van ziekten, het diagnostisch en prognostisch onderzoek op het gebied van primary care en public health, gezondheidsbevordering en de organisatie van de gezondheidszorg. CAPHRI speelt een centrale rol binnen het Maastricht UMC+ en investeert in de verbetering en vernieuwing van de hele zorgketen, van preventie en eerstelijnszorg tot nazorg en revalidatie. Als uitgangspunt hanteert CAPHRI de gezondheidszorg gezien vanuit het perspectief van de professional, de patiënt en de maatschappij. Het uiteindelijk doel van CAPHRI is de verbetering van de gezondheid van de bevolking. Verder maakt CAPHRI deel uit van de erkende onderzoekscholen CaRe (Netherlands School of Primary Care Research) en WTMC (Science, Technology and Modern Culture).

CAPHRI is een school met een sterk internationaal karakter, wat ook blijkt uit het feit dat 40% van de PhD studenten uit het buitenland komt. Voor meer informatie over CAPHRI, de onderzoeksprogramma’s en de onderzoekers, ga naar www.caphri.nl.

Uw plaats van tewerkstelling is primair de vakgroep Health Services Research van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van het Maastricht Universitair Medisch Centrum, te Maastricht. Daarnaast zult u ook werkzaamheden verrichten bij Research Centre for Education and the Labor Market (ROA) van de Faculty School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht. Zie tevens www.maastrichtuniversity.nl/hsr  en roa.sbe.maastrichtuniversity.nl/

Additionele informatie

Voor meer informatie over deze functie en het opvragen van het onderzoeksvoorstel kunt u contact opnemen met: Prof dr.ir. Maria Jansen, vakgroep Health Services Research, maria.jansen@ggdzl.nl

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 11 en/of 12 febr 2019. U wordt gevraagd hiermee rekening te houden.

Een selectie-assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Specificaties

  • Promotieplaatsen
  • Gezondheid; Gedrag en maatschappij
  • max. 38 uur per week, tijdelijk
  • €2266—€2897 per maand
  • Universitair
  • AT2019.007

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Minderbroedersberg 4-6, 6211 LK, Maastricht

Bekijk op Google Maps

X

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie richten aan het volgende e-mailadres: hrm-rw-vacatures@maastrichtuniversity.nl

Graag ook het vacaturenummer vermelden in uw sollicitatie (AT2018.007).

De Universiteit Maastricht koestert haar inclusieve cultuur en open sfeer. Dankzij deze strategie heeft de UM een zeer diverse staf- en studentenpopulatie met veel verschillende nationaliteiten en culturen. Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit (in een bredere definitie dan alleen nationaliteit, leeftijd en geslacht) de kwaliteit van onderwijs en onderzoek bevordert. Een universiteit met aandacht voor diversiteit en inclusiviteit groeit uit tot een academische gemeenschap waar individueel talent tot bloei komt. Daarom nodigen we alle gekwalificeerde kandidaten nadrukkelijk uit om op deze functie te solliciteren.

Per post solliciteren

Per post solliciteren

hrm-rw-vacatures@maastrichtuniversity.nl

Vergeet niet AcademicTransfer en het vacaturenummer AT2019.007 in je brief te vermelden.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie richten aan het volgende e-mailadres: hrm-rw-vacatures@maastrichtuniversity.nl

Graag ook het vacaturenummer vermelden in uw sollicitatie (AT2018.007).

De Universiteit Maastricht koestert haar inclusieve cultuur en open sfeer. Dankzij deze strategie heeft de UM een zeer diverse staf- en studentenpopulatie met veel verschillende nationaliteiten en culturen. Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit (in een bredere definitie dan alleen nationaliteit, leeftijd en geslacht) de kwaliteit van onderwijs en onderzoek bevordert. Een universiteit met aandacht voor diversiteit en inclusiviteit groeit uit tot een academische gemeenschap waar individueel talent tot bloei komt. Daarom nodigen we alle gekwalificeerde kandidaten nadrukkelijk uit om op deze functie te solliciteren.

Solliciteer uiterlijk op 27 jan 2019.