Lector Kracht van Sport

Lector Kracht van Sport

Geplaatst Deadline Locatie
18 mei 1 jun Haarlem

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Vanwege de benoeming van de voormalige lector Marije Deutekom tot directeur Domein Gezondheid, Sport en Welzijn (GSW) van de Hogeschool Inholland, zoeken we een nieuwe lector Kracht van Sport. Een lector die met zijn/haar expertise een inhoudelijke bijdrage en versterking brengt in de kenniscreatie en –circulatie tussen onderwijs, onderzoek en werkveld. 

Het lectoraat is gekoppeld aan de Inholland opleiding Sportkunde en kent een nauwe samenhang met de onderzoeksgroepen binnen het kenniscentrum De Gezonde Samenleving (DGS). De nieuwe lector richt zich vanuit de visie De Gezonde Samenleving op actuele vraagstukken binnen het sportkundige domein. Met praktijkgericht onderzoek draagt de lector bij aan kenniscreatie, kenniscirculatie en innovatie in en met de beroepspraktijk, en aansluitende kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 

Het ultieme doel van het lectoraat Kracht van Sport was bij de oprichting in 2015 het verhogen van de sportdeelname in Nederland teneinde Nederland vitaler en gezonder te krijgen. Vanuit een overkoepelende focus op leefstijl en gezondheid, richten de bestaande onderzoekslijnen zich nu op de thema’s gezondheidsmanagement, aangepast sporten en sport en maatschappij:

 • Gezondheidsmanagement - Dit thema richt zich op gezondheidsbeleid binnen bedrijven en organisaties en het fit en vitaal houden van werknemers. Binnen dit thema zou wat meer nadruk kunnen komen op het gezond en vitaal houden van werknemers, ook om deze lijn beter aan te laten sluiten bij het onderwijs.
 • Aangepast sporten - Dit thema richt zich op inclusief sporten en het bevorderen van de sportparticipatie en een gezonde leefstijl bij mensen met beperkingen en chronische ziektes.
 • Sport en maatschappij - Dit thema richt zich op de sociaal-maatschappelijke effecten van (lokaal) sportbeleid en inclusief sporten in de wijk.

Binnen alle genoemde thema’s is er aandacht voor de inzet van technologie, zelfmanagement, interprofessioneel samenwerken, leefstijl en gezondheid. 

Goed om te weten
Een overzicht van de bestaande onderzoekslijnen, betrokken onderzoekers, een inhoudelijk lectoraatprofiel en een samenvatting van de visie De Gezonde Samenleving is op te vragen bij Renate Prenen (Beleidsadviseur Onderzoek a.i.) via renate.prenen@inholland.nl of 06 41208277. De sollicitatieprocedure is als volgt: Sluitingsdatum 1 juni, 1e gespreksronde 4 en 5 juni, 2e gespreksronde 12 juni.

Inhoudelijk profiel
De vragen vanuit het werkveld, de samenleving en het onderwijs vormen de basis voor de onderzoeksagenda, die richtinggevend is voor de focus van de toekomstig lector. Het profilerende thema van Inholland ‘De Gezonde Samenleving’, zoals dat centraal staat in het op te richten Center of Expertise (CoE) De Gezonde Samenleving, geeft daarbij richting. Anderzijds draagt het onderzoek ook bij aan de verdere ontwikkeling van het profilerende thema. Dit betekent dat het onderzoeksprogramma een bijdrage zal leveren aan de onderzoeksthema’s van het CoE. Centraal staan duurzame ontwikkeling van zelfmanagement en empowerment, interprofessioneel werken en creatief gebruikmaken van de laatste (technologische) innovaties:

 • Empowerment en zelfmanagement: Zelfmanagement van met name de kwetsbare burgers in relatie tot sport en bewegen. Specifieke thema’s daarbinnen kunnen zijn belemmerende en motiverende factoren voor sportdeelname, duurzaam sport- en beweeggedrag, begeleiding van mensen met een beperking, bijdrage van sport aan de inclusie van kwetsbare doelgroepen.
 • Interprofessioneel werken: Het optimaal inzetten van de kracht van sport om bij te dragen aan lokale doelstellingen zoals leefbaarheid, inclusieve maatschappij, vitaliteit. Onderzoeksvragen zijn bijvoorbeeld: Wat is de positie van de sportprofessional binnen de wijk? Hoe werken de verschillende sport- en welzijnsprofessionals samen? Wat vraagt dit van het onderwijs, welke vernieuwingen zijn er nodig?
 • Optimaal gebruik maken van technologische ontwikkelingen: Tegenwoordig gebruiken bijvoorbeeld heel veel mensen een app op hun telefoon om hun eigen gezondheid te monitoren. De sportkundigen moeten weten hoe ze hiermee om moeten gaan. Hoe kunnen we de (aanstaande) professionals zo goed mogelijk voorbereiden en ondersteunen? Bovendien is de meerwaarde van nieuwe (digitale) analysetechnieken voor het beantwoorden van onderzoeksvragen zelf een belangrijk thema dat nader geconcretiseerd zal worden in de onderzoeksagenda.

Jouw rol
Het is aan de lector om, mede vanuit zijn/haar visie, expertises en interessegebieden, de geschetste onderzoeksagenda verder te prioriteren en uit te werken in onderzoekslijnen en -vragen. Bij de waardering en vormgeving van de onderzoeksagenda worden de volgende inhoudelijke criteria toegepast:

 • Potentie van het thema om subsidies te genereren.
 • Bijdrage aan het versterken van de handelingsbekwaamheid professionals; wetenschappelijke uitkomsten van praktijkgericht onderzoek dragen bij aan competenties (kennis, houding, vaardigheden en gedrag) van studenten, docenten en professionals werkzaam in het sociale en gezondheidsdomein.
 • Impuls die gegeven wordt aan onderzoek en valorisatie binnen het Inhollandthema De Gezonde Samenleving gericht op vraagstukken op het vlak van empowerment/zelfmanagement van burgers, interprofessioneel werken en/of het gebruik van technologische ontwikkelingen (e-Health) met een focus op (interprofessionele) professionalisering binnen het sociale domein. 
 • Veldsteun voor het thema (zowel praktijk als beleid en opleiding); de onderzoeksvragen zijn vraaggericht en leveren een concrete bijdrage aan kwaliteitsimpulsen in het werkveld om de gevolgen van de transities en de daarbij nodige transformatie op te vangen.
 • Potentie om netwerken/consortia te ontwikkelen op het thema.
 • Potentie om verbindingen tot stand te brengen in de driehoek onderwijs-onderzoek-werkveld binnen het domein (zorg, sport en welzijn); het lectoraat werkt nauw samen met het onderwijs, werkveldinstanties, gemeenten, kennisinstituten en andere lectoraten binnen het domein Gezondheid, Sport en Welzijn.
 • Mogelijkheden voor samenwerking met andere onderzoeksgroepen binnen Inholland. 
 • Bevordering effectiviteit van omgaan met diversiteit en vraagstukken rondom inclusie.
 • Maatschappelijke urgentie/ legitimatie; bijdrage aan kennisvergaring, -verrijking en -verspreiding over relevante maatschappelijke vraagstukken die samenhangen met de grote transities in het brede gezondheids- en sociale domein die spelen in met name Noord-Holland.
 • Bijdrage aan realiseren van strategie Inholland; versterken profilering van sociale en pedagogische opleidingen.

Naast de lectoraatsprojecten is de lector ook een belangrijke partner in de Lectorenkamer van het Hogescholen Sport Overleg (HSO) en het daarbij op te richten SIA Platform Sport en Bewegen, een samenwerking van alle hogescholen met een sportopleiding (8 hogescholen). Dit platform zal worden ingezet om het praktijkgerichte onderzoek nog beter te positioneren in Nederland en de relatie tussen het sportonderzoek, de sportkundige opleidingen en het beroepenveld te versterken. Het platform verbindt lectoren vanuit het domein van sport en bewegen onderling, maar ook worden cross-sectorale verbanden gelegd met lectoren uit andere sectoren. Het bedrijfsleven en werkveld kunnen makkelijker aanhaken en daardoor wordt de vraagsturing efficiënter ingericht.

De lector geeft leiding aan een enthousiaste onderzoeksgroep bestaande uit senior en junior (docent)onderzoekers. Vanuit een stevig fundament met goed lopende onderzoekslijnen werkt de lector samen met hen aan de verdere vormgeving van het onderzoek. Vanzelfsprekend is er ruimte voor de visie, expertises en interessegebieden van de lector, wel passend bij de kleur van GSW en de opleiding. Wij zijn op zoek naar een lector die met zijn/haar expertise een inhoudelijke bijdrage en versterking brengt in de kenniscreatie en -circulatie tussen onderwijs, onderzoek en werkveld.

Specificaties

Hogeschool Inholland

Functie-eisen

Dit betreft een schets van een ideale situatie. We realiseren ons dat de gevraagde competenties en expertise in de praktijk wellicht niet realiseerbaar zijn in één persoon.

De lector wordt benoemd op grond van zijn of haar expertise, visie en wetenschappelijke kwaliteiten:

 • De lector is regionaal en (inter)nationaal een autoriteit op het eigen onderzoeksgebied en is sterk in profilering en marketing.
 • Hij/zij is een hooggekwalificeerde professional, een boegbeeld: gepromoveerd, loopbaan, grotere projecten, publicaties en positie maken duidelijk dat de lector tot de potentiele top van het aandachtsveld behoort.
 • Hij/zij heeft gezag als deskundige: geldt als belangrijke bron voor het kennisdomein, blijkend uit publicaties, representaties en positie binnen het relevante kennisdomein.
 • De lector ondersteunt de uitgangspunten van het kennisplatform Sport en Beweging en is in staat deze onafhankelijk, kritisch en praktijkgericht uit te dragen. 
 • De lector werkt een samenhangend onderzoeksagenda uit naar inhoud, doelen, methodologie en begroting.

De lector is gericht op samenwerking met collegae uit onderwijs en management en draagt bij aan (interprofessionele) professionalisering via onderzoek en onderwijsontwikkeling:

 • De lector maakt deel uit van het team Social Work Noord en Sportkunde en levert in samenwerking met het management een aantoonbare bijdrage aan de verbinding tussen onderwijs en onderzoek en onderwijsontwikkeling en -actualisering. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de samenstelling van de kenniskring, docentschap, publicaties, deelname aan commissies en in participatie in studiedagen, workshops, congressen etc.
 • De lector heeft ervaring met onderwijs geven en begeleiding van studenten. Hij/zij beschikt over een didactische bevoegdheid of is bereid deze te behalen. 
 • De lector is intrinsiek gemotiveerd en in staat om de verbinding met opleidingen en werkveld te maken waardoor hij bijdraagt aan de kwaliteit en actualiteit van het onderwijs en aan professionalisering van docenten.

De lector bewerkstelligt duurzame samenwerking met andere lectoren, (docent)onderzoekers en opleidingsteams binnen het gehele domein:

 • Dat doet de lector door vragen uit de maatschappij en de onderwijsorganisatie te analyseren en te vertalen naar een interdisciplinaire onderzoeksagenda met cross-overs tussen onderzoeksdomeinen.
 • De lector heeft een actieve en coöperatieve rol in de onderzoeksgroep en het Center of Expertise De Gezonde Samenleving. 
 • De lector verzamelt van binnen en van buiten de Hogeschool (docent)onderzoekers om zich heen die expertise bezitten in het kennisdomein, waarbinnen gedurende zijn aanstellingsperiode praktijkgericht onderzoek wordt gedaan. 

De lector is een verbinder en toont zich een initiatiefrijk en inspirerend, motiverend, bezielend en visionair persoon die energie weet vrij te maken en te richten:

 • De lector draagt zorg voor organisatie, (financieel) beheer, taakverdeling en afstemming van werkzaamheden van onderzoeksprojecten. Te denken valt aan het opstellen van onderzoeksplannen, het verzamelen, analyseren, toetsen en interpreteren van onderzoeksgegevens, het begeleiden van onderzoekers en het toepassen van het kwaliteitssysteem ten aanzien van het onderzoek, het onderhouden en bijstellen van onderzoeksmethoden en instrumenten 
 • Door inspirerend en coachend leiderschap geeft de lector richting aan het praktijkgericht onderzoek in de onderzoeksgroep en kenniskring. 
 • De lector initieert, ontwikkelt en voert praktijkgericht onderzoek uit in wisselwerking met de beroepspraktijk/samenleving, overheid en onderwijs. 
 • De lector heeft als belangrijke taak op zijn/haar onderzoeksgebied een stimulerende werking te hebben op andere lectoraten, kennis- onderwijs- en veldorganisaties. Hij/zij houdt de verschillende belangen in het oog en draagt bij aan verandering van de lokale omgeving.
 • De lector heeft de overtuiging dat samenwerking in de driehoek onderwijs-onderzoek-werkveld van belang is voor kwaliteitsversterking van het onderwijs, innovatie van de beroepspraktijk en professionalisering van medewerkers. De lector heeft ervaring met werkplaatsen, labs of communities of practice waarin de partners uit de driehoek gezamenlijk onderzoek doen; 
 • De lector participeert in regionale (Noord-Holland) en nationale netwerken in het vakgebied. Daarmee zorgt de lector voor vernieuwende kennis, producten en diensten. 
 • De lector beweegt zich gemakkelijk op verschillende niveaus als bestuur, beleid en onderzoek.
 • We streven ernaar dat de lector naast zijn/haar aanstelling bij Inholland tevens bij een andere kennisorganisatie werkzaam is als onderzoeker/kennisontwikkelaar. 
 •  De lector is aantoonbaar in staat om externe middelen te verwerven (RAAK en ZonMw subsidies).

Kenniscirculatie en valorisatie van nieuwe kennis, producten, processen en diensten leiden tot beroepsinnovatie, curriculumvernieuwing, verder onderzoek, publicaties, presentaties en strategische positionering:

 • Daarover maakt de lector afspraken met de opdrachtgever en het management. 
 • De lector is resultaatgericht: een denker met concrete scheppingskracht. 
 • De lector draagt bij aan de profilering van opleidingen en Inholland en is gericht op profilering en verdieping van het thema De Gezonde Samenleving. Dat betekent, dat de lector in verbinding met betrokken externe partijen, docenten en studenten zorg draagt voor het openbaar maken van onderzoeksresultaten en –producten, maar ook bijdragen levert aan de opinievorming op het onderzoeksgebied. 

De lector hanteert de kaders van onderzoek bij Hogeschool Inholland: 

 • Geldende criteria voor praktijkgericht onderzoek binnen het eigen onderzoeksgebied
 • Gedragscode Praktijkgericht Onderzoek
 • Handboek Kwaliteit Praktijkgericht Onderzoek Hogeschool Inholland
 • Vijf standaarden uit het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO).

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 4 jaar.

 • De onderzoeksagenda focust zich op een periode van vier jaar. Er wordt daarom een lector geworven met een tijdelijke aanstelling van 4 jaar. Na deze periode wordt opnieuw vastgesteld wat de wensen en mogelijkheden zijn.
 • Een salaris van minimaal €5.642,27 en maximaal €8.005,52 bruto per maand, schaal 15 of 16, bij een volledig dienstverband. Jouw inschaling is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en daarbij behorende verantwoordelijkheden. Hierin is jouw relevante (werk)ervaring leidend.
 • Een werkweek van 40 uur per week, maar weet dat alles vanaf 24 uur per week ook bespreekbaar is.
 • Een goed te bereiken werkplek in Haarlem. Alle gemaakte reiskosten met openbaar vervoer worden 100% vergoed. Kies je voor eigen vervoer weet dan dat je hierin beperkt vergoed wordt.
 • Een uitbetaling van een vakantietoeslag van 8% in mei.
 • Een uitbetaling van een eindejaarsuitkering van 8,3% in december.
 • Een ruime verlofregeling waarin je je eigen keuzes kunt maken. Bijvoorbeeld: bij een fulltime-aanstelling en een gekozen werkweekvariant van 40 uur per week heb je jaarlijks 428 verlofuren. Dit zijn 53,5 vakantiedagen. Onze verlofregeling is inclusief de verplichte vrije dagen en de nationale en erkende feestdagen.
 • Een aantrekkelijke pensioenregeling bij ABP (Pensioenfonds voor overheid en onderwijs).
 • Je krijgt van ons genoeg ruimte (tijd) en ruime middelen (geld) voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat je altijd bereid bent om te leren. Bij ons staat leren=durven centraal. 
 • Er wordt een verzekering tegen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voor je afgesloten die volledig door ons, Hogeschool Inholland, wordt betaald.
 • Je hebt bij ons recht op een ruimhartige regeling betaald ouderschapsverlof en een aanvulling op de wettelijke regelingen als het gaat om partnerverlof bij de geboorte of adoptie van jouw kind(je). 
 • Een prettige en informele werkomgeving, waarin we onze collega’s en studenten bij naam kennen.
 • Naast bovengenoemde arbeidsvoorwaarden bieden wij ook een keuzemenu aan. In dit keuzemenu zit o.a. de mogelijkheid tot het kopen en verkopen van bovenwettelijke verlofuren, het fietsplan en de mogelijkheid van saldering woon-werkverkeer en vakbondscontributie.

Sociale partners blijven inzetten op verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek, van de onderwijsorganisatie en van het personeel. Wij volgen de cao hbo. Een uitstekend pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Werkgever

Over Inholland

Als je komt werken bij Inholland, dan ervaar je dat studenten én collega's bij ons centraal staan. Onze cultuur is persoonlijk en dichtbij, dat betekent een leer-en werkomgeving waarin we elkaar bij naam kennen. Bij ons krijg je de ruimte om je zowel professioneel als persoonlijk te blijven ontwikkelen, in elke rol en op elk niveau. Om zo een inspirerend voorbeeld te zijn voor onze studenten (en zij voor ons) en relevant te blijven in een steeds veranderende wereld.

Op onze 8 locaties verspreid over de Randstad, van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden, moedigen we onze studenten aan om door te groeien tot zelfverzekerde professionals die de samenleving duurzamer, gezonder en creatiever maken. Vanuit een veilige basis bereiden we hen voor op de banen van morgen. Dit doen we met een breed hbo-onderwijsaanbod en onderzoek, dat zo goed mogelijk aansluit op de ontwikkelingen in de praktijk en dat gericht is op verschillende interessegebieden: van gezondheidszorg tot economie en van techniek tot onderwijs.

Onze docenten en collega's van de stafdiensten leggen de lat hoog, voor onze studenten, voor elkaar en voor zichzelf. In de steeds veranderende wereld heb je moed nodig om je jezelf kwetsbaar op te stellen en je mening te durven aanpassen. En lef te hebben om kritisch te blijven, dingen uit te proberen en je gevoel te volgen. Continu blijven zoeken, vallen, opstaan en doorgaan. Leren = durven!

Specificaties

 • Lector; Onderwijs
 • Natuurwetenschappen; Gezondheid; Gedrag en maatschappij
 • 24—40 uur per week
 • €5642—€8005 per maand
 • Gepromoveerd
 • SP Lector Kracht van Sport

Werkgever

Hogeschool Inholland

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Bijdorplaan 15, 2015 CE, Haarlem

Bekijk op Google Maps