Lector Gebouwde Omgeving

Lector Gebouwde Omgeving

Geplaatst Deadline Locatie
24 mrt 18 apr Haarlem

Functieomschrijving

Ter versterking van de onderzoeksgroep “Research and Innovation Centre Techniek, Ontwerpen en Informatica” zijn we op zoek naar een Lector die het lectoraat Gebouwde Omgeving gaat opbouwen. Als Lector Gebouwde Omgeving maak je met jouw onderzoekslijn de verbinding met het onderwijs van het cluster gebouwde omgeving, Bachelor of Built Environment (BBE) en zorg je voor het voor het realiseren van publiek private samenwerkingsverbanden. Jij bent een inspirerende verbinder met een passie voor onderzoek, ontwerpen en onderwijs. Als lector heb je een rol als centrale aanjager en deel je onze visie dat enkel een integrale aanpak de basis kan zijn voor maatschappelijke vernieuwingen. Daarbij draag je zorg voor het verder formuleren van onze integraal ontwerpen aanpak. Jij bent als lector in staat om Hogeschool Inholland inhoudelijk en thematisch te profileren en voert de regie op samenwerkingen en de daaruit volgende kennisontwikkeling. Hiermee draag je bij aan actuele kennis- en vaardigheden ontwikkeling die je vervolgens weet te vertalen naar de onderwijsmodules.  Door jouw werk op ontwikkeling- en samenwerkingsniveau wordt een meer thematische clustering van onderzoek, ontwerp en onderwijs mogelijk gemaakt.

Achtergrondinformatie/Introductie functie
We staan ​​voor de uitdaging om onze omgeving op een steeds meer duurzame en toekomstbestendige manier in te richten en te gebruiken. Dit houdt in dat we ons steeds meer moeten richten op het ontwerpen van toekomstbestendige, duurzame steden en wijken.
Tevens dient ook de bestaande bebouwde omgeving in deze ontwikkelingen meegenomen te worden.  Met het opbouwen van het lectoraat gebouwde omgeving willen we leren van en bijdragen aan ontwikkelingen en innovaties binnen de thematische scope van de Bouw en Gebouwde Omgeving. Alle activiteiten van het lectoraat richten zich op de volgende kernvraag:

Hoe zorgen we ervoor dat de ontwikkelingen van de (bestaande) Gebouwde Omgeving vanuit een Integrale visie en aanpak bijdragen aan een toekomstgerichte, duurzame en leefbare maatschappij?

Het lectoraat gebouwde omgeving is aangesloten bij de onderzoeksgroep Research and Innovation Centre Techniek, Ontwerpen en Informatica (RIC-TOI). Deze onderzoeksgroep werkt aan maatschappelijke vraagstukken om een duurzame, gezonde en creatieve samenleving te bevorderen. Dit gebeurt in multidisciplinaire samenwerkingsverbanden (zoals het Inholland Health & Technology Centre en Inholland Sustainable Solutions) en in samenwerking met andere domeinen.

Vanuit de onderzoeksgroep RIC-TOI zijn er onderzoeksthema’s geïdentificeerd waarin we ons graag verder in willen profileren. Het betreft thema’s zoals circulair bouwen, lokale energiesystemenen, grids, levensloopbestendig en natuurinclusief bouwen. Deze thema’s sluiten aan bij de door het kabinetsbeleid geformuleerde doelstellingen en het advies dat de Raad van Milieu en Infrastructuur in 2018 publiceerde, ‘De stad als gezonde habitat’ (Raad van Milieu en Infrastructuur, 2018). Het realiseren van een gezonde, klimaatadaptieve en circulaire samenleving, werken aan duurzame mobiliteit en behoud/ verbetering van biodiversiteit stonden hierin centraal.
Daarnaast is het lectoraat ook nauw verweven met het cluster Gebouwde Omgeving, Bachelor of Built Environment (BBE) van het domein TOI die bestaat uit de opleidingen: Bouwkunde, Civiele Techniek, Bouwmanagement en Vastgoed (Ruimtelijke Ordening). Op dit moment bedienen we ongeveer 500 studenten, verdeeld over de twee locaties Haarlem en Alkmaar.
Buiten de eerder geschetste universeel geldende uitdagingen is er ook behoefte aan een meer regionale profilering en aanpak. De beide locaties waar het cluster gevestigd is hebben naast heldere onderlinge verschillen ook een aantal karakteristieke overeenkomsten. De stedelijke bewoning van natte kustgebieden, spanning tussen demografische druk op de stad en commerciele druk op het omliggende land als ook de nabijheid van het grote stad, vormen overeenkomstige uitdagingen welke mits goed aangepakt een kans kunnen bieden in vorming van regionale expertise en landelijke en internationale profilering.

Uit het bovenstaande kan een aanvullende doelstelling worden geformuleerd welke een contextuele aanscherping vormt op de eerder gestelde onderzoeksvraag:

Het onderzoek en onderwijs van het Cluster BBE moet bijdragen aan het leefbaar/woonbaar maken en houden van onze kust- delta en polder!

Wat ga je precies doen als nieuwe collega
Als lector heb je een sleutelrol in het realiseren van de volgende ambities van de onderzoeksgroep RIC-TOI;

 1. Het creëren van onderwijs en onderzoek waarin het begrip “veerkrachtig (resilient)” een centrale plek krijgt. Resilient ontwerpen – uitvoeren – gebruiken - (end) cycle zijn onze kernwaardes.
 2. Het verweven van kennis en ervaring op de onderdelen van de bouwagenda en zodoende bijdragen aan oplossingen van reële maatschappelijke problemen.
 3. Het verder verstevigen van integraal ontwerpen in het onderwijs en onderzoek en dit uitbouwen naar multidisciplinair ontwerpen op verschillende niveaus van samenwerking zowel intern (cluster, domein, hogeschool breed) als extern (werkveld, consortia, PPS, kennisinstituten etc. in binnen- en buitenland)
 4. Het regisseren van het ontwerpproces als geheel waarbij het transdisciplinair opereren binnen een multidisciplinair samenwerkingsverband van essentieel belang is.
 5. Het intern profileren op Re-built, Re-design en Re-use. Dit dient als inhoudelijk statement en heldere expertise duiding. Daarnaast vormt dit ook een filter voor toekomstige nationale en internationale samenwerkingen.
 6. Het zorgdragen voor de ethische kant van de ontwikkeling en innovatie door awareness te creëren op schaal en impact.
 7. Het positioneren van de Hogeschool als kennisinstituut en klankbord voor gemeenteraden en provincies.
 8. Het realiseren van cross-over samenwerkingen met andere opleidingen, lectoraten en domeinen binnen de Hogeschool.

Je gaat deze ambities realiseren door o.a. de volgende werkzaamheden uit te voeren;

 • Je gaat zelf praktijkonderzoek doen om meer kennis en informatie te vergaren over de onderzoeksthema’s waarin we ons willen profileren; digitalisering, circulaire bouweconomie, integrale energietransitie bestaande bouw, infrastructuur en gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie.
 • Je gaat docent-onderzoekers en studenten aansturen en begeleiden in het doen van onderzoek.
 • Je gaat externe middelen (subsidies) acquireren om je onderzoeksprojecten mee te kunnen financieren.
 • Je creëert een netwerk waarin de wisselwerking tussen het onderzoek, werkveld en het onderwijs goed tot uiting komt. Dit doe je vanuit de overtuiging dat samenwerking in de driehoek onderwijs-onderzoek-werkveld van belang is voor kwaliteitsversterking van het onderwijs, innovatie van de beroepspraktijk en professionalisering van medewerkers.
 • Je genereert bekendheid van de onderzoeksresultaten door middel van publicaties, lezingen, demonstraties en onderwijsvormen.
 • Je gaat werken aan het bevorderen van inhoudelijke en methodologische kwaliteit van alle activiteiten die het lectoraat ontwikkeld. Het ontwerp en onderzoek dient altijd praktisch relevant, ethisch verantwoord, aantrekkelijk, uitdagend en doelmatig te zijn.
 • Je gaat je bezighouden met het ontplooien van nieuwe maatschappelijke activiteiten.
 • Je gaat je vakkennis, onderzoekend vermogen en integrale ontwerp-vaardigheden overbrengen door middel van het geven van vakinhoudelijke colleges.

Specificaties

Hogeschool Inholland

Functie-eisen

De lector wordt benoemd op grond van zijn of haar expertise, visie en wetenschappelijke kwaliteiten.

 • Je beschikt over een afgeronde academische opleiding, bijvoorbeeld Bouwkunde, Civiele Techniek of Ruimtelijke Ordening. Daarnaast ben je gepromoveerd op een voor het kennisdomein relevant onderwerp.
 • Je beschikt over ervaring in het initiëren, uitvoeren en begeleiden van multidisciplinair, extern gefinancierd onderzoek in één of meer van de volgende vakgebieden; digitalisering, circulaire bouweconomie, integrale energietransitie bestaande bouw, infrastructuur en gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie.
 • Je hebt een duidelijke visie op het lectoraatsthema en weet dit te vertalen naar relevante onderzoeksvragen.
 • Je beschikt over een sterk netwerk in de bouwkundige sector en de academische/ applied sciences wereld.
 • Je bent aantoonbaar in staat om de uitkomsten van praktijkgericht onderzoek te vertalen naar onderwijs(modules). Daarnaast beschik je over ervaring met valorisatie van kennis.
 • Je hebt ervaring met de integraal ontwerpen aanpak en met de kennisverspreiding richting werkveld en kennisdomein.
 • Je bent een initiatiefrijke, inspirerende, professional die in staat is om interne en externe stakeholders met elkaar te verbinden.
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden. Jouw presentatie en publicatie vaardigheden zorgen ervoor dat je een boegbeeld voor de Hogeschool bent.
 • Je beschikt over een brede blik op je vakgebied, hetgeen je in staat stelt om op een vernieuwende wijze naar de hedendaagse problematiek te kijken en met resultaatgerichte oplossingen te komen.
 • Je bent in staat om moeiteloos te schakelen tussen de verschillende werkzaamheden en verantwoordelijkheden die er komen kijken bij de rol van lector.
 • Je beschikt over goede didactische vaardigheden.

Dit betreft een schets van een ideale situatie. We realiseren ons dat de gevraagde competenties en expertise in de praktijk wellicht niet realiseerbaar zijn in één persoon. Inholland is voor iedereen. Dat willen we ook weerspiegelen in de personeelsbezetting van onze organisatie. Wij geloven in een inclusieve organisatie, die de kracht van diversiteit gebruikt om tot nog betere resultaten te komen. Vacatures staan daarom open voor iedereen.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 4 jaar.

 • Een salaris van minimaal €5.797,43 en maximaal €7.485,19 bruto per maand, schaal 15, bij een fulltime dienstverband. Jouw inschaling is afhankelijk van jouw relevante (werk)ervaring en opleiding.
 • De onderzoeksagenda focust zich op een periode van vier jaar. Er wordt daarom een lector geworven met een tijdelijke aanstelling van 4 jaar. Na deze periode wordt opnieuw vastgesteld wat de wensen en mogelijkheden zijn.
 • Een werkweek van 24 uur per week, maar weet dat alles vanaf 16 uur per week ook bespreekbaar is.
 • Een goed te bereiken werkplek in Alkmaar en Haarlem. Alle gemaakte reiskosten met openbaar vervoer worden 100% vergoed. Kies je voor eigen vervoer weet dan dat je hierin beperkt vergoed wordt.
 • Een uitbetaling van een vakantietoeslag van 8% in mei.
 • Een uitbetaling van een eindejaarsuitkering van 8,3% in december.
 • Een ruime verlofregeling waarin je je eigen keuzes kunt maken. Bijvoorbeeld: bij een fulltime dienstverband én een gekozen werkweekvariant van 40 uur per week heb je jaarlijks 428 verlofuren. Dit zijn 53,5 vakantiedagen. Onze verlofregeling is inclusief de verplichte vrije dagen en de nationale en erkende feestdagen.
 • Een aantrekkelijke pensioenregeling bij ABP (Pensioenfonds voor overheid en onderwijs).
 • Je krijgt van ons voldoende faciliteiten voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat je altijd bereid bent om te leren. Bij ons staat leren=durven centraal.
 • Er wordt een verzekering tegen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voor je afgesloten die volledig door ons, Hogeschool Inholland, wordt betaald.
 • Je hebt bij ons recht op een ruimhartige regeling betaald ouderschapsverlof en een aanvulling op de wettelijke regelingen als het gaat om partnerverlof bij de geboorte of adoptie van jouw kind(je).
 • Een prettige en informele werkomgeving, waarin we onze collega’s bij naam kennen.
 • Naast bovengenoemde arbeidsvoorwaarden bieden wij (onder bepaalde voorwaarden) ook een keuzemenu aan. In dit keuzemenu zit o.a. de mogelijkheid tot het kopen en verkopen van bovenwettelijke verlofuren, het fietsplan en de mogelijkheid van saldering woon-werkverkeer en vakbondscontributie.

Sociale partners blijven inzetten op verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek, van de onderwijsorganisatie en van het personeel. Wij volgen de cao hbo. Een uitstekend pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Werkgever

Hogeschool Inholland

Als je komt werken bij Inholland, dan ervaar je dat studenten én collega's bij ons centraal staan. Onze cultuur is persoonlijk en dichtbij, dat betekent een leer-en werkomgeving waarin we elkaar bij naam kennen. Bij ons krijg je de ruimte om je zowel professioneel als persoonlijk te blijven ontwikkelen, in elke rol en op elk niveau. Om zo een inspirerend voorbeeld te zijn voor onze studenten (en zij voor ons) en relevant te blijven in een steeds veranderende wereld.
Op onze 8 locaties verspreid over de Randstad, van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden, moedigen we onze studenten aan om door te groeien tot zelfverzekerde professionals die de samenleving duurzamer, gezonder en creatiever maken. Vanuit een veilige basis bereiden we hen voor op de banen van morgen. Dit doen we met een breed hbo-onderwijsaanbod en onderzoek, dat zo goed mogelijk aansluit op de ontwikkelingen in de praktijk en dat gericht is op verschillende interessegebieden: van gezondheidszorg tot economie en van techniek tot onderwijs.
Onze docenten en collega's van de stafdiensten leggen de lat hoog, voor onze studenten, voor elkaar en voor zichzelf. In de steeds veranderende wereld heb je moed nodig om je jezelf kwetsbaar op te stellen en je mening te durven aanpassen. En lef te hebben om kritisch te blijven, dingen uit te proberen en je gevoel te volgen. Continu blijven zoeken, vallen, opstaan en doorgaan. Leren = durven!

Afdeling

TOI

Bij TOI leiden wij de innovatieve makers van de toekomst op. We stimuleren de ontwikkeling van technici, die in verbinding met hun omgeving een bijdrage leveren aan een duurzame, gezonde en creatieve samenleving. We creëren een inspirerende leeromgeving waar groei centraal staat en die professionals uitdaagt het beste uit zichzelf te halen. We leiden technische beroepsbeoefenaars op die beschikken over vakkennis, intermenselijke vaardigheden en een open, nieuwsgierige en lerende houding.

Ons toekomstbeeld is dat wij studenten, docenten, onderzoekers en werkvelddeskundigen in verbinding brengen om elkaar te inspireren en bij te dragen aan technische innovaties. We leren, onderzoeken, ontwerpen en co-creëren door gezamenlijk te werken aan maatschappelijk relevante technische vraagstukken, met erkenning en waardering voor ieders unieke inbreng. We begeleiden studenten in hun persoonlijke en professionele groei. TOI biedt een inspirerende en uitdagende leergemeenschap, waar ieder individu ruimte krijgt om te experimenteren en zijn/haar talent te ontwikkelen.

Additionele informatie

Nieuwsgierig geworden, maar heb je nog vragen? 
Wij snappen dat je vragen hebt over deze functie. Of misschien ben je nieuwsgierig geworden naar de werkomgeving. Neem dan eens contact op met Katrin Tazelaar, Manager Onderzoek Faculteit Techniek, Ontwerpen & Informatica. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-21115380 en kan al jouw inhoudelijke vragen beantwoorden. 

Durf jij voor deze uitdaging te kiezen?  
Wij zien jouw sollicitatie graag vóór 19 april tegemoet. Je kunt een eerste terugkoppeling verwachten in de week van 19 april. Een eerste (online) kennismaking vindt plaats in de week van 26 april. Word jij onze nieuwe collega? Dan verwelkomen we je graag zo spoedig mogelijk in ons team. 

Specificaties

 • Lector; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs; Techniek / laboratorium
 • Natuurwetenschappen; Techniek
 • max. 24 uur per week
 • €5797—€7485 per maand
 • Gepromoveerd
 • SP Lector Gebouwde Omgeving

Werkgever

Hogeschool Inholland

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Bijdorplaan 15, 2015 CE, Haarlem

Bekijk op Google Maps

Interesting for you

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Hogeschool Inholland). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Solliciteer uiterlijk op 18 apr. 2021 23:58 (Europe/Amsterdam).