Lector Gebouwde Omgeving

Lector Gebouwde Omgeving

Geplaatst Deadline Locatie
27 mei 20 jun Haarlem

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Wil je als lector Gebouwde Omgeving met jouw onderzoek bijdragen aan een leefbaar-  en bewoonbaar kustdelta en polder.
Je legt met jouw onderzoekslijn de verbinding met het onderwijs van het cluster gebouwde omgeving, Bachelor of Built Environment (BBE) en je zorgt voor het voor het realiseren van publiek private samenwerkingsverbanden. Jij bent een inspirerende verbinder met een passie voor onderzoek, ontwerpen en onderwijs. Als lector heb je een rol als centrale aanjager en deel je onze visie dat enkel een integrale aanpak de basis kan zijn voor maatschappelijke vernieuwingen. Daarbij draag je zorg voor het verder formuleren van onze integraal ontwerpen aanpak. Jij bent als lector in staat om Hogeschool Inholland inhoudelijk en thematisch te profileren en voert mede de regie op samenwerkingen en de daaruit volgende kennisontwikkeling.

Achtergrondinformatie/Introductie functie
We staan ​​voor de uitdaging om onze omgeving op een steeds meer duurzame en toekomstbestendige manier in te richten en te gebruiken. Dit houdt in dat we ons steeds meer moeten richten op het ontwerpen van toekomstbestendige, duurzame steden en wijken.
Tevens dient ook de bestaande bebouwde omgeving in deze ontwikkelingen meegenomen te worden.  Met het opbouwen van het lectoraat gebouwde omgeving willen we leren van en bijdragen aan ontwikkelingen en innovaties binnen de thematische scope van de Bouw en Gebouwde Omgeving. Alle activiteiten van het lectoraat richten zich op de volgende kernvraag:

Hoe zorgen we ervoor dat de ontwikkelingen van de (bestaande) Gebouwde Omgeving vanuit een Integrale visie en aanpak bijdragen aan een toekomstgerichte, duurzame en leefbare maatschappij?

Het lectoraat gebouwde omgeving is onderdeel van de onderzoeksgroep Research and Innovation Centre Techniek, Ontwerpen en Informatica (RIC-TOI). Vanuit de onderzoeksgroep RIC-TOI zijn er onderzoeksthema’s geïdentificeerd waarin we ons graag verder in willen profileren. Het betreft thema’s zoals circulair bouwen, lokale energiesystemenen, grids, levensloopbestendig en natuurinclusief bouwen.
Daarnaast is het lectoraat nauw verweven met het Onderwijscluster Gebouwde Omgeving, Bachelor of Built Environment (BBE) van het domein TOI die bestaat uit de opleidingen: Bouwkunde, Civiele Techniek, Bouwmanagement en Vastgoed (Ruimtelijke Ordening). Op dit moment bedienen we ongeveer 700 studenten, verdeeld over de twee locaties Haarlem en Alkmaar.
Buiten de eerder geschetste universeel geldende uitdagingen is er ook behoefte aan een meer regionale profilering en aanpak. De beide locaties waar het cluster gevestigd is hebben naast heldere onderlinge verschillen ook een aantal karakteristieke overeenkomsten. De stedelijke bewoning van natte kustgebieden, spanning tussen demografische druk op de stad en commerciële druk op het omliggende land als ook de nabijheid van de grote stad, vormen overeenkomstige uitdagingen welke mits goed aangepakt een kans kunnen bieden in vorming van regionale expertise en landelijke en internationale profilering.
Uit het bovenstaande kan een aanvullende doelstelling worden geformuleerd welke een contextuele aanscherping vormt op de eerder gestelde onderzoeksvraag:

Het onderzoek en onderwijs van het Cluster BBE moet bijdragen aan het leefbaar en bewoonbaar maken en houden van onze kustdelta en polder!

Wat ga je precies doen als nieuwe collega
Als lector heb je een sleutelrol in het realiseren van de volgende ambities van de onderzoeksgroep RIC-TOI;

 1. Het creëren van onderwijs en onderzoek waarin het begrip “veerkrachtig (resilient)” een centrale plek krijgt. Resilient ontwerpen – uitvoeren – gebruiken - (end) cycle zijn onze kernwaardes.
 2. Het verweven van kennis en ervaring op de onderdelen van de bouwagenda en zodoende bijdragen aan oplossingen van reële maatschappelijke problemen.
 3. Het verder verstevigen van integraal ontwerpen in het onderwijs en onderzoek en dit uitbouwen naar multidisciplinair ontwerpen op verschillende niveaus van samenwerking zowel intern (cluster, domein, hogeschool breed) als extern (werkveld, consortia, PPS, kennisinstituten etc. in binnen- en buitenland). Het realiseren van cross-over samenwerkingen met andere opleidingen, lectoraten en domeinen binnen de Hogeschool een middel voor duurzame ontwikkeling.
 4. Het regisseren van het ontwerpproces als onderzoeksmethode.
 5. Het intern profileren op Re-built, Re-design en Re-use. Dit dient als inhoudelijk statement en heldere expertise duiding. Daarnaast vormt dit ook een filter voor toekomstige nationale en internationale samenwerkingen.
 6. Het zorgdragen voor de ethische kant van de ontwikkeling en innovatie door awareness te creëren op schaal en impact.
 7. Het positioneren van de Hogeschool als kennisinstituut en klankbord voor gemeenteraden en provincies.

Je gaat deze ambities realiseren door o.a. de volgende werkzaamheden uit te voeren;

 • Je gaat zelf praktijkonderzoek doen om meer kennis en informatie te vergaren over de onderzoeksthema’s waarin we ons willen profileren; digitalisering, circulaire bouweconomie, integrale energietransitie bestaande bouw, infrastructuur en gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie.
 • Je gaat docent-onderzoekers en studenten aansturen en begeleiden in het doen van onderzoek.
 • Je gaat externe middelen (subsidies) acquireren om je onderzoeksprojecten mee te kunnen financieren.
 • Je creëert een netwerk waarin de wisselwerking tussen het onderzoek, werkveld en het onderwijs goed tot uiting komt. Dit doe je vanuit de overtuiging dat samenwerking in de driehoek onderwijs-onderzoek-werkveld van belang is voor kwaliteitsversterking van het onderwijs, innovatie van de beroepspraktijk en professionalisering van medewerkers.
 • Je genereert bekendheid van de onderzoeksresultaten door middel van publicaties, lezingen, demonstraties en onderwijsvormen.
 • Je gaat werken aan het bevorderen van inhoudelijke en methodologische kwaliteit van alle activiteiten die het lectoraat ontwikkeld. Het ontwerp en onderzoek dient altijd praktisch relevant, ethisch verantwoord, aantrekkelijk, uitdagend en doelmatig te zijn.
 • Je gaat je bezighouden met het ontplooien van nieuwe maatschappelijke activiteiten.
 • Je gaat je vakkennis, onderzoekend vermogen en integrale ontwerp-vaardigheden overbrengen door middel van het geven van vakinhoudelijke colleges.

Specificaties

Hogeschool Inholland

Functie-eisen

De lector wordt benoemd op grond van zijn of haar expertise, visie en wetenschappelijke kwaliteiten.

 • Je beschikt over een afgeronde academische opleiding, bijvoorbeeld Bouwkunde, Civiele Techniek of aanverwant. Daarnaast ben je gepromoveerd op een voor het kennisdomein relevant onderwerp.
 • Je beschikt over ervaring in het initiëren, uitvoeren en begeleiden van multidisciplinair, extern gefinancierd (ontwerpend) onderzoek in één of meer van de relevante vakgebieden.
 • Je hebt een duidelijke visie op het lectoraatsthema en weet dit te vertalen naar relevante onderzoeksvragen.
 • Je beschikt over een sterk netwerk in de bouwkundige sector en de academische/ applied sciences wereld.
 • Je bent aantoonbaar in staat om de uitkomsten van praktijkgericht onderzoek te vertalen naar onderwijs(modules). Daarnaast beschik je over ervaring met valorisatie van kennis.
 • Je hebt ervaring met de integraal ontwerpen aanpak en met de kennisverspreiding richting werkveld en kennisdomein.
 • Je bent een initiatiefrijke, inspirerende, professional die in staat is om interne en externe stakeholders met elkaar te verbinden.
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden. Jouw presentatie en publicatie vaardigheden zorgen ervoor dat je een boegbeeld voor de Hogeschool bent.
 • Je beschikt over een brede blik op je vakgebied, hetgeen je in staat stelt om op een vernieuwende wijze naar de hedendaagse problematiek te kijken en met resultaatgerichte oplossingen te komen.
 • Je bent in staat om moeiteloos te schakelen tussen de verschillende werkzaamheden en verantwoordelijkheden die er komen kijken bij de rol van lector.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 4 jaar. Na deze periode wordt opnieuw vastgesteld wat de wensen en mogelijkheden zijn.

 • Een salaris van minimaal €5.797,43 en maximaal €7.485,19 bruto per maand, schaal 15, bij een fulltime dienstverband. Jouw inschaling is afhankelijk van jouw relevante (werk)ervaring en opleiding.
 • De onderzoeksagenda focust zich op een periode van vier jaar. Er wordt daarom een lector geworven met een tijdelijke aanstelling van 4 jaar. Na deze periode wordt opnieuw vastgesteld wat de wensen en mogelijkheden zijn.
 • Een werkweek van 24 uur per week, maar weet dat alles vanaf 16 uur per week ook bespreekbaar is.
 • Een goed te bereiken werkplek in Alkmaar en Haarlem. Alle gemaakte reiskosten met openbaar vervoer worden 100% vergoed. Kies je voor eigen vervoer weet dan dat je hierin beperkt vergoed wordt.
 • Een uitbetaling van een vakantietoeslag van 8% in mei.
 • Een uitbetaling van een eindejaarsuitkering van 8,3% in december.
 • Een ruime verlofregeling waarin je je eigen keuzes kunt maken. Bijvoorbeeld: bij een fulltime dienstverband én een gekozen werkweekvariant van 40 uur per week heb je jaarlijks 428 verlofuren. Dit zijn 53,5 vakantiedagen. Onze verlofregeling is inclusief de verplichte vrije dagen en de nationale en erkende feestdagen.
 • Een aantrekkelijke pensioenregeling bij ABP (Pensioenfonds voor overheid en onderwijs).
 • Je krijgt van ons voldoende faciliteiten voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat je altijd bereid bent om te leren. Bij ons staat leren=durven centraal.
 • Er wordt een verzekering tegen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voor je afgesloten die volledig door ons, Hogeschool Inholland, wordt betaald.
 • Je hebt bij ons recht op een ruimhartige regeling betaald ouderschapsverlof en een aanvulling op de wettelijke regelingen als het gaat om partnerverlof bij de geboorte of adoptie van jouw kind(je).
 • Een prettige en informele werkomgeving, waarin we onze collega’s bij naam kennen.
 • Naast bovengenoemde arbeidsvoorwaarden bieden wij (onder bepaalde voorwaarden) ook een keuzemenu aan. In dit keuzemenu zit o.a. de mogelijkheid tot het kopen en verkopen van bovenwettelijke verlofuren, het fietsplan en de mogelijkheid van saldering woon-werkverkeer en vakbondscontributie.

Sociale partners blijven inzetten op verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek, van de onderwijsorganisatie en van het personeel. Wij volgen de cao hbo. Een uitstekend pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Werkgever

Hogeschool Inholland

Als je komt werken bij Inholland, dan ervaar je dat studenten én collega's bij ons centraal staan. Onze cultuur is persoonlijk en dichtbij, dat betekent een leer-en werkomgeving waarin we elkaar bij naam kennen. Bij ons krijg je de ruimte om je zowel professioneel als persoonlijk te blijven ontwikkelen, in elke rol en op elk niveau. Om zo een inspirerend voorbeeld te zijn voor onze studenten (en zij voor ons) en relevant te blijven in een steeds veranderende wereld.
Op onze 8 locaties verspreid over de Randstad, van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden, moedigen we onze studenten aan om door te groeien tot zelfverzekerde professionals die de samenleving duurzamer, gezonder en creatiever maken. Vanuit een veilige basis bereiden we hen voor op de banen van morgen. Dit doen we met een breed hbo-onderwijsaanbod en onderzoek, dat zo goed mogelijk aansluit op de ontwikkelingen in de praktijk en dat gericht is op verschillende interessegebieden: van gezondheidszorg tot economie en van techniek tot onderwijs.
Onze docenten en collega's van de stafdiensten leggen de lat hoog, voor onze studenten, voor elkaar en voor zichzelf. In de steeds veranderende wereld heb je moed nodig om je jezelf kwetsbaar op te stellen en je mening te durven aanpassen. En lef te hebben om kritisch te blijven, dingen uit te proberen en je gevoel te volgen. Continu blijven zoeken, vallen, opstaan en doorgaan. Leren = durven!

Afdeling

TOI

Bij TOI leiden wij de innovatieve makers van de toekomst op. We stimuleren de ontwikkeling van technici, die in verbinding met hun omgeving een bijdrage leveren aan een duurzame, gezonde en creatieve samenleving. We creëren een inspirerende leeromgeving waar groei centraal staat en die professionals uitdaagt het beste uit zichzelf te halen. We leiden technische beroepsbeoefenaars op die beschikken over vakkennis, intermenselijke vaardigheden en een open, nieuwsgierige en lerende houding. 
Ons toekomstbeeld is dat wij studenten, docenten, onderzoekers en werkvelddeskundigen in verbinding brengen om elkaar te inspireren en bij te dragen aan technische innovaties. We leren, onderzoeken, ontwerpen en co-creëren door gezamenlijk te werken aan maatschappelijk relevante technische vraagstukken, met erkenning en waardering voor ieders unieke inbreng. We begeleiden studenten in hun persoonlijke en professionele groei. TOI biedt een inspirerende en uitdagende leergemeenschap, waar ieder individu ruimte krijgt om te experimenteren en zijn/haar talent te ontwikkelen.  

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs; Lector; Management; Beleid- en staf; Techniek / laboratorium
 • Natuurwetenschappen; Techniek; Gedrag en maatschappij; Economie
 • 16—24 uur per week
 • €5797—€7485 per maand
 • Gepromoveerd
 • SP Lector Gebouwde Omgeving

Werkgever

Hogeschool Inholland

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Bijdorplaan 15, 2015 CE, Haarlem

Bekijk op Google Maps

Interesting for you